Stare Berezowo (w miejscowej gwarze ukraińskiej Staroje Berezowo) – to dość duża wieś położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Hajnówka. Jej prawosławni mieszkańcy należą do parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie.

W trakcie rozmów ze starszymi mieszkańcami wsi udało się zapisać ciekawe imiona, które były nadawane jeszcze na początku XX w. prawosławnym mieszkańcom tej wsi. Oto wybrane najciekawsze formy męskie:

Demid – pol. Diomid, ukr. Демид

Harasim – pol. Gerasym, ukr. Гарасим

Hordiej – pol. Gordziej, ukr. Гордій

Hrynia, Ryhuor – pol. Grzegorz, ukr. Григорій, gw. Гриць, Ригір, Ригор

Miruoń – pol. Miron, ukr. Мирон

Oksentij – pol. Auksencjusz, ukr. Авксентій, Оксентій

Onopryj – pol. Onufry, ukr. Онуфрій

Pańka – pol. Pantaleon, ukr. Пантелеймон

Selewester – pol. Sylwester, ukr. Сильвестр

Taras – pol. Tarasjusz, ukr. Тарас

Oto ciekawsze formy żeńskie zapisane w Starym Berezowie:

Chimka – pol. Eufemia, ukr. Євфимія

Darka – pol. Daria, ukr. Дарія

Dominka – pol. Dominika, ukr. Домніка (Домініка)

Hapka – pol. Agata, ukr. Агафія

Hrypa – pol. Agrypina, ukr. Агрипина

Onisia – pol. Anisja, ukr. Анісія

Oksenia – pol. Ksenia, ukr. Ксенія

Na foto: pomnik ofiar zbrodni hitlerowskich na ludności cywilnej w Starym Berezowie z ciekawymi formami imiennymi

************************************

Materiały zebrała Ludmiła Łabowicz w ramach zadania „Tradycje imiennicze wsi podlaskiej XVIII-XX wieku”, realizowanego przez Podlaski Instytut Naukowy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Niedawno biblioteka Podlaskiego Instytutu Naukowego wzbogaciła się o cenną publikację dotyczącą dorobku naukowego jednego z najwybitniejszych badaczy gwar Podlasia – prof. Michała Sajewicza. Publikacja autorstwa Agnieszki Goral „Polsko-wschodniosłowiańskie pogranicze językowe w badaniach profesora Michała Sajewicza” zawiera szeroką analizę badań emerytowanego profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w tym także dotyczących gwar ukraińskich Podlasia oraz o ich związkach i granicach z innymi językami.

Dziękujemy za ten cenny dar dla naszej biblioteki.

Biblioteka Podlaskiego Instytutu Naukowego liczy już ponad tysiąc publikacji. Jej funkcjonowanie jest finansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W najnowszym materiale „Przeglądu Ukraińskiego” znalazła się relacja z VI Podlaskiej Ukraińskiej Naukowej Konferencji. Można w niej usłyszeć wypowiedzi dyrektora Podlaskiego Naukowego Instytutu dr. Grzegorza Kuprianowicza.

Link do reportażu: https://bialystok.tvp.pl/679811/przeglad-ukrainski

Telewizja Polska Białystok była patronem medialnym tegorocznej VI Podlaskiej Ukraińskiej Naukowej Konferencji.

18-19 listopada 2022 r. w Bielsku Podlaskim i Białej Podlaskiej odbyła się VI Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Migracje, deportacje, przesiedlenia w historii Podlasia”. Tegoroczna konferencja była organizowana w 75. rocznicę akcji „Wisła”).

Pierwszy dzień głównego przedsięwzięcia naukowego środowiska ukraińskiego Podlasia odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim. Rozpoczął go przewodniczący Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy” oraz przewodniczący komitetu organizacyjnego dr Grzegorz Kuprianowicz. Minutą ciszy uczczono pamięć niewinnych ofiar agresji Rosji przeciwko Ukrainie.

Podczas uroczystego otwarcia ze słowem do zgromadzonych zwrócił się Jarosław Borowski, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Wojciech Przygoński, Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Katarzyna Korycka, dyrektor Biura Mniejszości Narodowych w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Przybyłych przywitali przedstawiciele współorganizatorów: prof. Feliks Czyżewski, wiceprzewodniczący Komisji Polsko- Ukraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Łukasz Badowiec, wiceprzewodniczący Związku Ukraińców Podlasia oraz Iwona Bielecka- Włodzimirow, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim. Następnie online przywitał obecnych z otwarciem konferencji przedstawiciel państwa ukraińskiego radca Witalij Biłyj z Ambasady Ukrainy w RP. Odczytano też pozdrowienia dla uczestników konferencji od prawosławnego biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego, wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego Mirona Sycza oraz od prof. Jurija Makara z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. J. Fed’kowycza. Na konferencji w Bielsku Podlaskim byli również obecni sekretarz miasta Bielsk Podlaski Tamara Korycka oraz sekretarz miasta Kleszczele Walentyna Sidoruk.

Podczas sesji 1 „Procesy migracyjne na Podlasiu: od średniowiecza po XXI wiek”, którą prowadził prof. F. Czyżewski, wystąpili z referatami: Jurij Hawryluk (Bielsk Podlaski), Wczesnośredniowieczne migracje na środkowym Pobużu w świetle badań lat 50-80. XX wieku, Maria Ryżyk (Knorydy), Działania Związku Ukraińców Podlasia na rzecz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy w 2022 roku, Dariusz Krasnodębski (Warszawa), Najstarsze podlaskie migracje – od Bastarnów i Gotów do Mazowszan i Rusinów, Aneta Prymaka (Chmielowszczyzna), Znaczenie i miejsce bieżeństwa 1915 roku w historii Podlasia i Europy Wschodniej, Jerzy Plewa (Kuraszewo), Podlaskie migracje od końca XIX do połowy XX wieku na przykładzie wsi gminy Czyże, Mirosław Reczko (Bielsk Podlaski),Podlaskie losy Żydów z Ostrowi Mazowieckiej w czasie drugiej wojny światowej Andrzej Jekaterynczuk (Lublin-Knorydy), Imigranci ukraińscy w Polsce i ukraińska mniejszość narodowa jako aktorzy działań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy. Po referatach odbyła się dyskusja, w której wzięli udział D. Krasnodębski, J. Plewa, dr M. Roszczenko, prof. F. Czyżewski, Zoja Saczko.

Po pierwszej sesji odbyło się otwarcie wystawy „Sumni dni nastały… Akcja „Wisła” (1947) i jej skutki dla Kościoła prawosławnego”. Ze słowem o wystawie zwrócił się do obecnych jej autor dr G. Kuprianowicz.

Kolejnym punktem programu konferencji była prezentacja laureatów Podlaskiej Nagrody Naukowo Literackiej za 2022 rok: św. p. Jana Kiryziuka, dra Mikołaja Roszczenki, Jerzego Plewy, Eugeniusza Ryżyka, którą prowadzili członkowie Kapituły Nagrody: dr A. Artemiuk, J. Hawryluk, dr G. Kuprianowicz, L. Łabowicz. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu Członka Honorowego Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy” dla doktora Mikołaja Roszczenki i uczczenie jubileuszu jego 80-lecia.

Podczas drugiej sesji „Historia i kultura Podlasia”, którą prowadził prof. Grzegorz Motyka, wystąpili z referatami: Janusz Danieluk (Białystok), Zmiany własnościowe jako aspekt polityki narodowościowej w świetle dziejów uroczyska leśnego „Myticzko” w powiecie bielskim w latach 1865-1939, Mikołaj Roszczenko (Lublin-Kleszczele), Ludność ukraińska Południowego Podlasia i Chełmszczyzny w świetle niemieckiego spisu ludności w 1943 roku, Ludmiła Łabowicz (Białystok), Rzadkie imiona męskie w parafiach Klejniki, Czyże i Kuraszewo na bazie materiału terenowego, Larysa Łukaszenko (Lwów), Ukraiński folklor muzyczny Południowego Podlasia: 75 lat po deportacji Ukraińców, Dorota Misiejuk (Białystok), Proces dziedziczenia kultury ukraińskiej w świetle warunków społecznych Podlasia.

Podczas trzeciej sesji „Podlasie w świetle badań językoznawczych”, którą prowadziła prof. D. Misiejuk, można było usłyszeć referaty: Michała Sajewicza (Lublin), O pochodzeniu nazwiska Birycki notowanego głównie we wschodniej części województwa podlaskiego, Feliksa Czyżewskiego (Lublin), Uwagi o dziewiętnastowiecznym słownictwie południowego Podlasia (na podstawie twórczości Leona Kunickiego, 1828-1873), Marka Martynowicza (Dasze), Migracje z terenu parafii prawosławnej w Kośnej końca XIX – pierwszej połowy XX wieku, Lubow Frolak (Lublin), Rola idiolektu w zachowaniu gwar ukraińskich Podlasia. W dyskusji wzięli udział dr G. Kuprianowicz i prof. D. Misiejuk.

W trakcie uroczystego zakończenia pierwszego dnia konferencji przewodniczący Komitetu Organizacyjnego wyraził podziękowanie wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację konferencji. Ze słowami podziękowania zwrócili się także w imieniu współorganizatorów prof. F. Czyżewski oraz przewodnicząca Związku Ukraińców Podlasia Maria Ryżyk. Następnie przepiękny koncert pieśni ukraińskich dała wokalna grupa Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielska Podlaskiego pod kierownictwem Elżbiety Tomczuk. Uczestnicy konferencji mieli jeszcze okazję porozmawiać podczas uroczystej kolacji.

Drugi dzień VI Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Migracje, deportacje, przesiedlenia w historii Podlasia” odbył się w Podlaskim Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej. Rozpoczął się on w miejscowej cerkwi prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego nabożeństwem żałobnym za ofiary akcji „Wisła”, które celebrowali ks. mitrat Andrzej Pugacewicz oraz ks. prot. Marcin Gościk.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji w Białej Podlaskiej ze słowem do zgromadzonych zwrócił się przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i dyrektor PIN dr G. Kuprianowicz, ks. mitrat A. Pugacewicz, proboszcz parafii prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej, jednocześnie dyrektor Podlaskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej, prof. F. Czyżewski, wiceprzewodniczący Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, oraz Łukasz Badowiec, wiceprzewodniczący Związku Ukraińców Podlasia. Na konferencji w Białej Podlaskiej byli również obecni Anna Kutnik, kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, ks. prot. Jan Jałoza, proboszcz parafii prawosławnej w Nosowie, ks. prot. Wiesław Skiepko z parafii prawosławnej św. Marka i św. Serafina Ostroumowa w Białej Podlaskiej oraz ks. prot. Marcin Gościk z parafii prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej.

Podczas czwartej sesji „Akcja „Wisła” oraz jej przeprowadzenie na Południowym Podlasiu”, której przewodniczył członek Rady Naukowej PIN prof. Roman Wysocki, wystąpili z referatami: prof. Roman Drozd (Słupsk), Ogólne założenia realizacji akcji „Wisła” 1947 roku, dr Grzegorz Kuprianowicz (Lublin-Bielsk Podlaski), Znaczenie i konsekwencje akcji „Wisła” dla Kościoła prawosławnego oraz języka i kultury ukraińskiej na Południowym Podlasiu, dr Rafał Dydycz (Sarnaki), Chronologia i statystyka akcji „Wisła” w powiecie Biała Podlaska, prof. Jan Pisuliński (Rzeszów), Założenia i realizacja przesiedleń ludności ukraińskiej podczas akcji „Wisła” w powiatach bialskim i włodawskim – podobieństwa i różnice, prof. Grzegorz Motyka (Warszawa), Wysiedlenia ludności ukraińskiej w powiatach włodawskim i chełmskim przez 49 pułk piechoty podczas akcji „Wisła”, ks. prot. dr Andrzej Konachowicz (Lublin), Duchowni prawosławni przesiedleni podczas akcji „Wisła”.

Podczas przerwy odbyło się otwarcie wystawy „Sumni dni nastały… Akcja „Wisła” (1947) i jej skutki dla Kościoła prawosławnego”, które prowadzili dr G. Kuprianowicz oraz ks. prot. dr Andrzej Konachowicz, dyrektor Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej, który był jednym z twórców wystawy.

Podczas ostatniej piątej sesji V „Konsekwencje akcji „Wisła” na Południowym Podlasiu i jej miejsce w pamięci historycznej”, której przewodniczył ks. prot. dr Andrzej Konachowicz, wystąpili z referatami: prof. Roman Wysocki (Lublin), Akcja „Wisła” w świetle prasy diaspory ukraińskiej, ks. Marcin Gościk (Biała Podlaska), Działania Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej na rzecz zachowania pamięci historycznej o akcji „Wisła”, Olga Kuprianowicz (Lublin), Projekt Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej „Uczymy się tolerancji na błędach historii” jako przykład kształtowania wśród młodego pokolenia pamięci o doświadczeniu akcji „Wisła”. Następnie odbyła się dyskusja, w której wzięli udział Jerzy Misiejuk, prof. G. Motyka, dr G. Kuprianowicz, dr R. Dydycz, Magdalena Stasiuk, prof. F. Czyżewski.

Ostatnim punktem programu konferencji była Prezentacja książki Dwie godziny. Wspomnienia mieszkańców Chełmszczyzny i Południowego Podlasia o akcji „Wisła”, wydanej pod redakcją ks. Marcina Gościka, Katarzyny Sawczuk, Olgi Kuprianowicz, Katarzyny Rabczuk, Joanny Iwaniuk (Lublin – Biała Podlaska 2013). O książce mówili dr G. Kuprianowicz oraz redaktorzy publikacji – ks. prot. M. Gościk i O. Kuprianowicz.

Uroczyste zakończenie konferencji prowadził dr G. Kuprianowicz. Przypomniał on cel konferencji oraz wyraził podziękowanie wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia naukowego.

Organizatorem konferencji był Podlaski Instytut Naukowy, współorganizatorami: Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Związek Ukraińców Podlasia, Podlaskie Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej, Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, Towarzystwo Ukraińskie. W przeprowadzeniu konferencji pomogło również Koło Terenowe Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrz Kleszczel, Wójt Gminy Bielsk Podlaski. Patronat medialny: Ukraińskie pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Polskie Radio Białystok, Telewizja Polska Białystok, portal internetowy bielsk.eu, „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”. Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Kleszczel, Wójta Gminy Bielsk Podlaski. Sponsorzy: Polska Sieć Sklepów „Arhelan”, Agencja Wydawnicza „Ekopress”, J.W. Zakład Transportowy.

W najnowszej audycji „Ukraińskie Słowo” na YT Związku Ukraińców Podlasia można usłyszeć relację z VI Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej  „Migracje, deportacje, przesiedlenia w historii Podlasia” (w 75. rocznicę akcji „Wisła”).

Link: http://zup.org.pl/aktualnosci/ukrainskie-slowo-24-11-2022/?fbclid=IwAR1Yu_Z-TTSOgqzpeJVdrNPdeZngvI7vbpTstwIWur8376sL3RHHR5gw2jg

Informacje o konferencji (w tym szczegółowy program) są dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego, w zakładce poświęconej konferencji:

https://www.pninstytut.org/pl/pukn/vi-pukn/embed/#?secret=URZfoDLU2f#?secret=qTDD8vF250 https://www.pninstytut.org/pl/pukn/vi-pukn/embed/#?secret=p1asKA87OM#?secret=9lqsKj7a5X

W najnowszej audycji „Ukraińska Dumka” w Polskim Radiu Białystok można usłyszeć relację z VI Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej  „Migracje, deportacje, przesiedlenia w historii Podlasia” (w 75. rocznicę akcji „Wisła”). Polskie Radio Białystok było patronem medialnym tegorocznej VI Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej.

https://www.radio.bialystok.pl/dumka/index/id/220469

Informacje o konferencji (w tym szczegółowy program) są dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego, w zakładce poświęconej konferencji:

https://www.pninstytut.org/pl/pukn/vi-pukn/embed/#?secret=p1asKA87OM#?secret=9lqsKj7a5X

W sieci Facebook zostało utworzone wydarzenie o konferencji:

https://www.facebook.com/events/1160318291556342

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Kleszczel, Wójta Gminy Bielsk Podlaski. Sponsorzy: Polska Sieć Sklepów „Arhelan”, Agencja Wydawnicza „Ekopress”, J.W. Zakład Transportowy.

13 listopada 2022 roku w programie „Przegląd Ukraiński” pojawiła się relacja z uroczystości wręczenia Podlaskiej Nagrody Naukowo- Literackiej, która odbyła się w niedzielę 6 listopada 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim.

Celem nagrody jest promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia poprzez uhonorowanie i nagrodzenie osób, które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu, badaniach oraz rozwoju języka i kultury Podlasia.

Link: https://bialystok.tvp.pl/64484762/13112022

Informacje o Nagrodzie oraz o procesie jej przyznawania będą zamieszczane na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego: www.pninstytut.org

Ustanowienie i przyznawanie Nagrody jest jednym z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Jak pisać „po swojomu”? Jak napisać utwór literacki? W jakiej formie oddać swoje myśli i przeżycia? Jak pisać gwarą podlaską?

Як пісаті по-свойому? Як напісаті літературни твуор? В якуой формі передаті своїе думкі і пережитя? Як пісаті пудляською говуоркою?

Wszystkich, którzy piszą lub chcieliby pisać w języku ojczystym – po swojomu, czyli w ukraińskiej gwarze podlaskiej, zapraszamy do udziału w warsztatach literackich w ramach Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”. Będą się one odbywać w niedzielę 4 grudnia 2022 r., od godz. 14.00 do 16.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim (ul. Kazimierzowska 14).

Warsztaty poświęcone charakterystyce podlaskich gwar ukraińskich oraz ich specyfice poprowadzi prof. dr hab. Lubow Frolak – językoznawca-dialektolog, badaczka gwar ukraińskich (w tym podlaskich), absolwentka Uniwersytetu Narodowego w Doniecku, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Czas trwania – 45 minut.

Warsztaty poświęcone pisaniu utworów literackich poprowadzi Zoja Saczko – poetka z Bielska Podlaskiego, utwory literackie pisze gwarą podlaską, autorka kilku tomów poetyckich: Poszuki, Nad dniom pochilona, Szcze odna wesna, Poemy, Poká oraz tomu prozy A koliś jak było.

Czas trwania – 1,5 godziny.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia należy nadsyłać do 2 grudnia 2022 r. na pninstytut@gmail.com lub tel. 609 048 496

Wydarzenie na Facebooku:  https://www.facebook.com/events/866529161374221/?ref=newsfeed

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”, partnerem Związek Ukraińców Podlasia, współorganizatorem Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim.

Informacje o Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”, w ramach którego odbywają się warsztaty https://www.pninstytut.org/pl/popularyzacja/piszemo/

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021-2030 @KomitetPozytku

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Już jutro rozpoczyna się VI Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Migracje, deportacje, przesiedlenia w historii Podlasia” (w 75. rocznicę akcji „Wisła”). Będzie się ona odbywać 18-19 listopada 2022 r. w Bielsku Podlaskim i Białej Podlaskiej. Wszystkich, kto ni może osobiście uczestniczyć w konferencji, zachęcamy do oglądania transmisji online, która prowadzona będzie na profilu Podlaskiego Instytutu Naukowego na Facebooku:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057457388765

Informacje o konferencji (w tym szczegółowy program) są dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego, w zakładce poświęconej konferencji:

W sieci Facebook zostało utworzone wydarzenie o konferencji:

https://www.facebook.com/events/1160318291556342

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Kleszczel, Wójta Gminy Bielsk Podlaski. Sponsorzy: Polska Sieć Sklepów „Arhelan”, Agencja Wydawnicza „Ekopress”, J.W. Zakład Transportowy.

Drugi dzień VI Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Migracje, deportacje, przesiedlenia w historii Podlasia” (sobota 19 listopada 2022 r.) poświęcony będzie problematyce akcji „Wisła”, które 75. rocznica przypada w właśnie tym roku.

Akcja „Wisła” przeprowadzona została także na Południowym Podlasiu, skąd latem i jesienią 1947 r. miejscową prawosławną ludność ukraińską przesiedlono na północne i zachodnie ziemie Polski. Przeprowadzona przez władze komunistyczne Polski akcja deportacyjna zmieniła strukturę etniczną i wyznaniową oraz krajobraz kulturowy Południowego Podlasia. Ta zbrodnia komunistyczna i jej skutki dla regionu nie zostały jeszcze dostatecznie zbadane.

Nieprzypadkowo drugi dzień konferencji odbędzie się w stolicy Południowego Podlasia – w Białej Podlaskiej. Miejscem obrad konferencji będzie Podlaskie Centrum Kultury Prawosławnej (ul. Żytnia 14). Wcześniej – o godz. 10 odbędzie się nabożeństwo żałobne za ofiary akcji „Wisła” w cerkwi prawosławnej św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej.

Drugiego dnia konferencji odbędą się dwie sesje: „Akcja „Wisła” oraz jej przeprowadzenie na Południowym Podlasiu” oraz „Konsekwencje akcji „Wisła” na Południowym Podlasiu i jej miejsce w pamięci historycznej”. Podczas konferencji zostaną wygłoszone referaty o przebiegu akcji „W” na Południowym Podlasiu, skutkach tej akcji deportacyjnej zarówno dla funkcjonowania języka i kultury ukraińskiej w regionie, jak i dla Kościoła prawosławnego, a także miejsca akcji „Wisła” w pamięci historycznej.

W trakcie drugiego dnia konferencji odbędą się także dwa wydarzenia towarzyszące: otwarcie wystawy „Sumni dni nastały… Akcja „Wisła” (1947) i jej skutki dla Kościoła prawosławnego” oraz prezentacja książki Dwie godziny. Wspomnienia mieszkańców Chełmszczyzny i Południowego Podlasia o akcji „Wisła” pod redakcją ks. Marcina Gościka, Katarzyny Sawczuk, Olgi Kuprianowicz, Katarzyny Rabczuk, Joanny Iwaniuk (Lublin – Biała Podlaska 2013).

Transmisja online konferencji prowadzona będzie na profilu Podlaskiego Instytutu Naukowego na Facebooku.

Informacje o konferencji (w tym szczegółowy program) są dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego, w zakładce poświęconej konferencji:

W sieci Facebook zostało utworzone wydarzenie o konferencji.

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Kleszczel, Wójta Gminy Bielsk Podlaski. Sponsorzy: Polska Sieć Sklepów „Arhelan”, Agencja Wydawnicza „Ekopress”, J.W. Zakład Transportowy.