Jak przekazać materiały do Archiwum Podlaskiego?

Archiwum Podlaskie przyjmuje do swoich zasobów różnorodne materiały dotyczące współczesności i przeszłości Podlasia. Chcemy zachować materiały źródłowe, które będą świadectwem życia naszego regionu, funkcjonowania lokalnej kultury ukraińskiej, tradycji, języka, współczesnego ukraińskiego życia kulturalnego.

Przyjmujemy różnorodne materiały: spuścizny poszczególnych osób lub rodzin, dokumenty z archiwów rodzinnych, korespondencję, dokumenty życia społecznego (plakaty, zaproszenia, ulotki, broszury, wydawnictwa drugiego obiegu), mapy i plany, zdjęcia, filmy i mikrofilmy, nagrania audio i wideo, dokumenty elektroniczne oraz inną dokumentację, niezależnie od metody jej wykonania. Przyjmujemy wszystko, co ma wartość historyczną i może być ważne jako źródło informacji o przeszłości i teraźniejszości społeczności ukraińskiej Podlasia, o działalności tworzonych przez nią struktur organizacyjnych lub mających wpływ na jej funkcjonowanie (społecznych, gospodarczych, religijnych i innych), o życiu kulturalnym, społeczno-gospodarczym, o rozwój nauki, kultury i sztuki na Podlasiu. Przyjmujemy również materiały elektroniczne dokumentujące życie społeczności ukraińskiej Podlasia (filmy z ważnych wydarzeń, zdjęcia, materiały graficzne).

Przekazanie tych materiałów do Archiwum Podlaskiego pozwoli zachować je dla przyszłych pokoleń. W Archiwum Podlaskim będą one przechowywane i opracowane zgodnie z zasadami archiwistyki. W przyszłości staną się one dla badaczy cennym źródłem do badań nad historią i dziedzictwem kulturowym Podlasia.

Istnieje możliwość przekazania materiałów do Archiwum Podlaskiego w formie depozytu.

Wszystkich, kto chciałby przekazać materiały do Archiwum Podlaskiego prosimy o kontakt na adres: pninstytut@gmail.com lub telefon: tel. 664187538 ; 501635467

Archiwum Podlaskie otwarte jest dla korzystających lub przekazujących materiały w piątki (z wyjątkiem świąt państwowych lub cerkiewnych) w godz. 10-12.

Materiały można tez przesyłać pocztą na adres:

Archiwum Podlaskie

Podlaski Instytut Naukowy

ul. Kryniczna 14

skr. poczt. 26

17-100 Bielsk Podlaski