Historycy związani z Podlaskim Instytutem Naukowym dr hab.Roman Wysocki, prof. UMCS oraz dr Grzegorz Kuprianowicz wystąpili w filmie „Metropolita. Dionizy Waledyński”, poświęconym postaci zwierzchnika Kościoła prawosławnego w Polsce w latach 1923-1948. Metropolita warszawski, wołyński i całej Polski Dionizy odegrał kluczową rolę w uzyskaniu przez Kościół prawosławny w Polsce autokefalii w 1924 r. i był pierszym zwierzchnikiem tego autokefalicznego Kościoła kierując nim przez niemal ćwierć wieku.

Premiera filmu odbyła się w maju 2024 r. Został on przygotowany przez Telewizję Polską S.A. Scenariusz i reżyseria: Izabela Fatalska.

Film jest dostępny w serwisie internetowym Telewizji Polskiej: 

https://vod.tvp.pl/filmy-dokumentalne,163/metropolita-dionizy-waledynski,1320108

24 maja 2024 r. przewodniczący Rady Naukowej Podlaskiego Instytutu Naukowego dr hab. Roman Wysocki, prof. UMCS wziął udział w Konferencji Naukowej „Stulecie autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Geneza, uwarunkowania i skutki”, która odbyła się w Lublinie w ramach  obchodów 100-lecie autokefalii Kościoła prawosławnego w Polsce. Dr hab. R. Wysocki podczas sesji 2 „Kościól prawosławny na drodze do autokefalii” wygłosił wykład „Struktura administracyjna Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej”.

Organizatorem wydarzenia jest Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej, zaś współorganizatorami: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Katedra Teologii Prawosławnej Instytut Nauk Teologicznych KUL oraz Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS

W internetowym programie radiowym Związku Ukraińców Podlasia „Ukraińskie Słowo” można posłuchać reportaż sekretarza Podlaskiego Instytutu Naukowego Ludmiły Łabowicz o historii koła Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, które 67 lat temu powstało w Kleszczelach. Uwarunkowania powstania i Historię kleszczelowskiego koła UTSK przedstawia zastępca dyrektora PIN Jurij Hawryluk, historyk i redaktor naczelny „Nad Buhom i Narwoju”. O ukraińskiej działalności opowiada kleszczelowianin Andrzej Sidoruk.

Audycja dostępna na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest pod linkiem:

W internetowym programie radiowym Związku Ukraińców Podlasia „ Ukraińskie Słowo” można posłuchać o prezentacji i przekazaniu 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki, która odbyła się 18 kwietnia 2024 r. w Bielsku Podlaskim w sali konferencyjnej Związku Ukraińców Podlasia. Można posłuchać: dyrektora PIN dr Grzegorza Kuprianowicza, zastępcę dyrektora PIN Jurija Hawryluka i prorektora Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki prof. Jurija Hromyka.

Organizatorami wydarzenia byli Podlaski Instytut Naukowy, Związek Ukraińców Podlasia, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”. Sponsorami wydarzenia byli: Fundacja Arhelan – Społecznie Odpowiedzialni, Polska Sieć Sklepów „Arhelan”.

Audycja dostępna jest pod linkiem:

21 kwietnia 2024 r. w audycji „Dumka Ukraińska” w Radiu Białystok pojawiła się relacja Sławomira Sawczuka z prezentacji i przekazania 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki, która odbyła się 18 kwietnia 2024 r. w Bielsku Podlaskim w sali konferencyjnej Związku Ukraińców Podlasia.

Organizatorami wydarzenia byli Podlaski Instytut Naukowy, Związek Ukraińców Podlasia, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”. Sponsorami wydarzenia byli: Fundacja Arhelan – Społecznie Odpowiedzialni, Polska Sieć Sklepów „Arhelan”.

Audycja dostępna jest pod linkiem:

https://www.radio.bialystok.pl/dumka/index/id/237951

Niech błogosławione dni Pachy Chrystusa będą dla wszystkich czasem duchowego odrodzenia, pełnym nadziei i radości Zmartwychwstania Chrystusa.

Dla cierpiącej Ukrainy niechaj przyniosą one pokój oraz zwycięstwo dobra nad złem.

Dyrektor i współpracownicy
Podlaskiego Instytutu Naukowego

Na łamach ukraińskiego tygodnika „Nasze Słowo” (nr 15/2024) ukazał się artykuł sekretarza Podlaskiego Instytutu Naukowego Ludmiły Łabowicz: „Kleszczele – tam, gdzie kształtowała się ukraińskość na Podlasiu”.

W artykule autorka ukazuje obraz tego podlaskiego miasta, w którym przez wieki w naturalny sposób funkcjonował język i kultura ukraińska. Przedstawia drogę kształtowania się ukraińskiego życia narodowego w Kleszczelach, które w połowie XX wieku stały się najważniejszym ośrodkiem kształtowania się tożsamości ukraińskiej na Północnym Podlasiг.

Strona internetowa tygodnika ukraińskiego „Nasze Słowo”: https://nasze-slowo.pl/

Podczas wizyty na Podlasiu delegacji Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki zakończono proces podpisania Memorandum o współpracy między Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki i Podlaskim Instytutem Naukowym. Ze strony WUN dokument podpisał rektor prof. Anatolij Cioś. Ze strony PIN memorandum podpisał dyrektor Instytutu dr Grzegorz Kuprianowicz,a odbyło się to w obecności prorektora Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki prof. Jurija Hromyka.

Memorandum zawiera podstawowe zasady współpracy między Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki i Podlaskim Instytutem Naukowym. Przedmiotem Memorandum jest współpraca, partnerstwo i osiąganie celów w sferze edukacyjnej, naukowej i wychowawczej, tworzenie jakościowo nowych warunków działalności edukacyjno-naukowej w szkolnictwie wyższym, co będzie wiązało się z wprowadzeniem współczesncyh form relacji partnerskich. Celem Memorandum jest Celem Instytutu są badania nad dziejami i kulturą społeczności ukraińskiej Podlasia, badania w innych dziedzinach, dokumentacja życia społeczności ukraińskiej Podlasia, popularyzacja wiedzy o Podlasiu, działalność edukacyjno-oświatowa, organizacja życia naukowego, społecznego i kulturalnego społeczności ukraińskiej, działanie na rzecz zachowania i rozwoju kultury ukraińskiej oraz prowadzenie działań na rzecz urzeczywistnienia praw obywatelskich ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce i innych osób, w tym cudzoziemców, działalność charytatywna na rzecz obywateli RP oraz obywateli innych państw.

Memorandum przewiduje współpracę w następujących obszarach: angażowanie specjalistów do prowadzenia wykładów dla studentów Uniwersytetu, współpraca z odpowiednimi katedrami Uniwersytetu, organizowanie wspólnych wydarzeń, konferencji, organizowanie wspólnych projektów badawczych, programów i wydarzeń, wymiana informacji, materiałów i dokumentów.

Memorandum zostało zawarte na okres pięciu lat, po upływie którego okres jego obowiązywania ulega przedłużeniu. Memorandum może zostać uzupełnione poprzez podpisanie dodatkowych umów.

26 kwietnia 2024 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Ukraińcy za granicą: od badań historycznych do prognoz rozwoju”, której współorganizatorem był Podlaski Instytut Naukowy. Członkiem Rady Konferencji był dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego – dr Grzegorz Kuprianowicz, a członkiem Komitetu Organizacyjnego Konferencji zastępca dyrektora Podlaskiego Instytutu Naukowego – Jerzy Hawryluk. Głównym organizatorem konferencji był Instytut Badań nad Diasporą.

W konferencji wzięli udział badacze z różnych krajów. Wystąpił także dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego – dr Grzegorz Kuprianowicz, który wygłosił raport „Podlaski Instytut Naukowy – tworzenie ukraińskiej instytucji naukowej na Podlasiu” oraz wziął udział w dyskusji na zakończenie konferencji.

oplus_0

W dniach 18-19 kwietnia 2024 r. wizytę na Podlasiu na zaproszenie Podlaskiego Instytutu Naukowego złożyła delegacja Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. Delegacji przewodniczył prorektor ds. dydaktyki i rekrutacji Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki prof. Jurij Hromyk. W skład delegacji wchodzili również: prodziekan Wydziału Filologicznego WUN ds. innowacji i promocji doc. Iryna Lewczuk, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Administracyjnego i Międzynarodowego WUN prof. Serhij Knysz, doc. Zoriana Knysz z Katedry Nauk Cywilno-Prawnych oraz doc. Julia Wasejko z Katedry Polonistyki i Przekładu.

Wołyńscy goście zapoznali się z działalnością i zbiorami Podlaskiego Instytutu Naukowego. Przedstawiciele WUN odbyli robocze spotkania z kierownictwem Podlaskiego Instytutu Naukowego i Związku Ukraińców Podlasia, w szczególności z dyrektorem PIN dr. Grzegorzem Kuprianowiczem, zastępcą dyrektora PIN Jurijem Hawrylukiem, przewodniczącą ZUP Marią Ryżyk, zastępcą przewodniczącej ZUP dr. Andrzejem Artemiukiem.

Centralnym wydarzeniem wizyty była prezentacja i przekazanie 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki, która odbyła się 18 kwietnia 2024 r. w sali konferencyjnej Związku Ukraińców Podlasia. Podczas wydarzenia zostało podpisane Memorandum o współpracy między Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki i Podlaskim Instytutem Naukowym.

Oprócz 14-tomoych dzieł zebranych Łesi Ukrainki, delegacja WUN przekazała do biblioteki Instytutu szereg publikacji Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki, szczególnie dotyczących historii, języka i kultury Polesia i Wołynia. Z kolei Podlaski Instytut Naukowy przekazał dla WUN szereg podlaskich publikacji, w szczególności wydaną niedawno fundamentalną antologię ukraińskojęzycznego piśmiennictwa Podlasia „Krajina swojoho słowa”.