Cel działalności

Celem Podlaskiego Instytutu Naukowego są badania nad dziejami i kulturą społeczności ukraińskiej Podlasia, badania w innych dziedzinach, dokumentacja życia społeczności ukraińskiej Podlasia, popularyzacja wiedzy o Podlasiu, działalność edukacyjno-oświatowa, organizacja życia naukowego, społecznego i kulturalnego społeczności ukraińskiej, działanie na rzecz zachowania i rozwoju kultury ukraińskiej oraz prowadzenie działań na rzecz urzeczywistnienia praw obywatelskich ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce i innych osób, w tym cudzoziemców, działalność charytatywna na rzecz obywateli RP oraz obywateli innych państw.

Celami działalności Instytutu jest w szczególności:

1. prowadzenie badań naukowych:

1) nad dziejami, kulturą i językiem społeczności ukraińskiej Podlasia;

2) dotyczących różnych dziedzin współczesności i przeszłości Podlasia;

3) nad przeszłością i współczesnością Ukrainy, Polski i innych krajów;

4) dotyczących praw mniejszości narodowych, etnicznych i językowych;

2. dokumentacja życia kulturalnego, artystycznego i społecznego społeczności ukraińskiej Podlasia, innych sfer życia regionu, działalności osób pochodzących z Podlasia, społeczności ukraińskiej w Polsce i poza jej granicami;

3. zachowanie przez społeczność ukraińską Podlasia kultury ukraińskiej, tradycji narodowych oraz języka ojczystego;

4. popularyzacja wiedzy o Podlasiu, jego historii, kulturze, języku i współczesności,

5. zapewnienie więzi z Ukrainą, z autochtonicznymi Ukraińcami mieszkającymi poza granicami państwa ukraińskiego oraz diasporą ukraińską na świecie;

6. opieka nad miejscami ukraińskiej pamięci narodowej;

7. działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania zasad tolerancji i współpracy między narodami;

8. upowszechnianie wiedzy, działania na rzecz podnoszenia poziomu oświaty oraz upowszechniania zasad społeczeństwa obywatelskiego;

9. działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wdrażania działań wspomagających rozwój demokracji;

10. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

11. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego;

12. prowadzenie poradnictwa naukowego i bibliotecznego;

13. propagowanie idei ochrony dóbr kultury i zachowania dziedzictwa w kraju i za granicą;

14. realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

15. promocja i organizacja wolontariatu;

16. prowadzenie różnorodnych działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

17. działalność wspomagająca merytorycznie, technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działania w zakresie pożytku publicznego, szczególnie z dziedziny nauki, oświaty i edukacji, których cele są zbieżne z celami Instytutu;

18. nauka języków obcych;

19. prowadzenie działalności związanej z tłumaczeniami;

20. prowadzenie działalności wydawniczej propagującej i upowszechniającej realizację wyżej wymienionych celów Instytutu;

21. wyrażanie wobec władz i instytucji państwowych i samorządowych oraz instytucji międzynarodowych stanowiska społeczności ukraińskiej w kwestiach politycznych, społecznych i kulturalnych oraz przedstawianie potrzeb tej społeczności;

22. działania na rzecz urzeczywistnienia praw obywatelskich ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce i innych osób, w tym obywateli innych państw;

23. działalność charytatywna na rzecz obywateli RP oraz obywateli innych państw.