Grzegorz Kuprianowicz

Grzegorz Kuprianowicz – historyk, archiwista. Zainteresowania naukowe: historia Chełmszczyzny i Podlasia w XIX-XXI wieku, Ukraińcy w II Rzeczypospolitej, dzieje Cerkwi prawosławnej w Europie Wschodniej i na świecie w XX-XXI wieku, dzieje prasy ukraińskiej, procesy narodotwórcze w Europie Wschodniej, mniejszości narodowe w Polsce i innych krajach europejskich, problematyka religijna w stosunkach międzynarodowych, relacje państwo – Kościół w Europie w XIX-XX wieku.

Pracownik naukowo-badawczy (adiunkt), archiwista w Podlaskim Instytucie Naukowym, dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego.

Najważniejsze publikacje i redagowane wydawnictwa:

Kleszczele, Podlasie, Ukraina. Księga jubileuszowa ku czci doktora Mikołaja Roszczenki w 75-lecie urodzin, pod redakcją Grzegorza Kuprianowicza i Romana Wysockiego, Kleszczele 2017 (Chełmsko-Podlaskie Studia Historyczne, tom III), 404 ss.;

Piotr Kupryś – biografia, twórczość, recepcja, kontekst historyczny, pod red. Grzegorza Kuprianowicza, Kostomłoty 2016 (Chełmsko-Podlaskie Studia Historyczne, t. II), 225 ss.;

 Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego (1994-2014), Warszawa 2014, 191 ss.;

 Dwie godziny. Wspomnienia mieszkańców Chełmszczyzny i Południowego Podlasia o akcji „Wisła”, pod redakcją ks. Marcina Gościka, Katarzyny Sawczak, Olgi Kuprianowicz, Katarzyny Rabczuk, Joanny Iwaniuk, Lublin – Biała Podlaska 2013 [współpr. red.];

W służbie Klio… Księga poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Radzika, pod red. Janusza Kłapcia, Waldemara Kozyry, Grzegorza Kuprianowicza, Roberta Litwińskiego, Mariusza Mazura, Marka Siomy, Romana Wysockiego, Lublin 2012, ss. 592: il.;

Петро Купрись, Поезії та переклади, Люблин 2012 / Piotr Kupryś, Poezje i przekłady, Lublin 2012, 264 ss.;

Mychajło Hruszewski i jego Mała Ojczyzna – Chełmszczyzna w XIX-XX wieku, pod red. Grzegorza Kuprianowicza, Chełm 2011, 339 ss.;

Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku – uwarunkowania, przebieg, konsekwencje, pod redakcją Grzegorza Kuprianowicza, Chełm 2009 („Archiwum Chełmskie”, t. IV). / Акція руйнування православних церков на Холмщині і Південному Підляшші в 1938 році – обставини, перебіг, наслідки, за редакцією Григорія Купріяновича, Холм 2009 («Холмський архів», том IV);

1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu. 1938. Акція руйнування православних церков на Холмщині та Південному Підляшші, Chełm Холм 2008, 120 ss.;

A Turkowyczamy żywe wsia zemla Chołmśka nasza… Prawosławna tradycja Turkowic. А Турковичами живе вся земля Холмська наша. Православна традиція Туркович, pod redakcją Grzegorza Kuprianowicza, Turkowice 2007, 80 ss.;

A Turkowyczamy żywe wsia zemla Chołmśka naszaPrawosławna tradycja Turkowic, pod redakcją Grzegorza Kuprianowicza, Turkowice 2007 (Wydanie drugie, uzupełnione), 92 ss.;

Прославлення Мучеників Холмських і Підляських. Холм, 7-8 червня 2003 р. (Холм 2003), Редакція та опрацювання Григорій Купріянович, Холм 2003, 40 с.;

Kanonizacja Męczenników Chełmskich i Podlaskich Chełm, 7-8 czerwca 2003 r., Redakcja i opracowanie Grzegorz Kuprianowicz, Chełm 2003, 48 s.;

Evangelisch-Orthodoxe Partnerschaft Lublin-Balingen, Lublin-Balingen 1996 [red.];

Monaster św. Onufrego w Jabłecznej, Jabłeczna 1995 [wydanie trzecie uzupełnione] [współautor];

Cerkiew prawosławna Przemienienia Pańskiego w Lublinie, Lublin 1993 [współautor].