Jerzy Gawryluk

Jerzy Gawryluk – historyk, archiwista. Zainteresowania badawcze: historia Podlasia od średniowiecza do współczesności, kultura i tradycje ukraińskie Podlasia, historia i tradycje Chełmszczyzny, Przemyskiego, Bojkowszczyzny i Łemkowszczyzny.

Pracownik naukowo-badawczy w Podlaskim Instytucie Naukowym, zastępca dyrektora Podlaskiego Instytutu Naukowego.

Ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ze stopniem magistra (1990). Autor wielu książek naukowych i popularnonaukowych oraz artykułów z zakresu historii Podlasia i innych regionów.

Od 2003 r. redaktor naczelny ukraińskiego pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, członek redakcji od 1991 r., w latach 1993-1996 sekretarz redakcji, w latach 2001-2003 p. o. redaktora naczelnego. Przewodniczący Podlaskiego Wydawnictwa „Osnowy” (1993-1998, 2000-2001). W latach 1993-1996 sekretarz Zarządu Głównego Związku Ukraińców Podlasia, od 2003 r. członek Rady Głównej ZUP. W latach 1991-1993 pracował w Centrum Nauki i Kultury Ukraińskiej w Krakowie. W latach 1989-1990 był współzałożycielem i współtwórcą pisma Rusinów-Ukraińców na Podlasiu „Krąg” (Lublin-Bielsk). Redaktor i wydawca podlaskiego pisma „Osnowy” (1987-1989). Wydawca różnych czasopism ukraińskich na Podlasiu. Założyciel ukraińskiego wydawnictwa podlaskiego „Dumka” (1983). Jeden z organizatorów ruchu ukraińskiego na Północnym Podlasiu w latach 80-tych XX wieku.

Publicysta, autor licznych artykułów w ukraińskich wydawnictwach periodycznych w Polsce i na Ukrainie: „Nasze Słowo” (Warszawa), „Deń”, „Lwiwśka Hazeta”, „Subotnia Poszta” (Lwów), „Pamjatky Ukrainy”, „Starożytnosti”, „Krajoznawstwo”, „Borysten” (Dniepropietrowsk), „Kurjer Krywbasu”, czasopiśmie literackim „Kyjiwśka Ruś”, tygodnikach „Dzerkało tyżnia”, „Ukrajinśkyj tyżdeń”. Autor i redaktor wielu publikacji ukraińskich na Północnym Podlasiu, m.in. Руське слово (Пудляше 1985); Пропозиції запісу пудляськіх діялєктув (Біельськ 1988); Заколядуймо всі разом (Ботьки 1999); Kozak odjiżdżaje, diwczynońka płacze (Bielsk Podlaski 2001).

Poeta i pisarz. Od 2002 roku członek Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy. Autor zbiorów poezji В непромінаючому поході (Біельськ 1986), Негербовії ґенеалогії ([Більськї 1988), Голоси з Підляшшя (Париж – Львів – Цвікау 1999), literacko-publicystycznego tomu Nechaj żywe Pudlasze! Z pereżytoho i peredumanoho (Bielśk 2001), tomu В павутинні життя (Більськ 2004), dziennika literackiego Хронологіон 2001-2011. Записки (Перемишль 2014).

Fotografik, autor wielu fotografii artystycznych Podlasia. Wystawy we Lwowie (2008, Galeria fotografii Wasyla Pyłypiuka; 2011, Lwowskie Muzeum Historii Religii), Toronto (Kanada, 2009, Canadian-Ukrainian Art Foundation), Zielonej Górze (2009), Białystoku (2011), Bielsku Podlaskim (2018).

Otrzymane nagrody: Order Zasługi III stopnia (2009), Nagroda im. Dmytra Nytczenka (2007).

Najważniejsze publikacje i redagowane wydawnictwa:

Холмщина і Підляшша. Історико-етнографічне дослідження, Київ, 1997. (співавтор та співредактор);

Син Холма. Михайло Грушевський 1866-1934, Холм, 2016;

Від Володимирових походів до лінії Керзона / Od wypraw Włodzimierza do linii Curzona / From Volodymyrs principality to the Curcon line, Торонто – Білосток 2013;

Край тура й зубра. Історія, культура, пам’ятки Більсько-Гайнівської землі, Пухли 2013. (співавтор та співредактор);

Orla: barwy ojcowizny, Białystok 2012 (співавтор);

Де церкви стоять і мова лунає. Ескізи із українсько-польського суміжжя, Львів 2012;

«Chto my je?» Jaka jest nasza mowa i historia?, Bielsk Podlaski 2005;

Podlasze. Śladami ruskiej przeszłości, Bielsk Podlaski 2000.

Kraje ruskie Bielsk, Mielnik, Drohiczyn”: Rusini-Ukraińcy na Podlaszu – fakty i kontrowersje. Bielsk Podlaski 2001;

Kraje ruskie Bielsk, Mielnik, Drohiczyn”: Rusini-Ukraińcy na Podlaszu – fakty i kontrowersje. Kraków 1999;

Ruś Podlaska. Podlasie w opisach romantyków, boru dokonał i opracował Jerzy Hawryluk, Bielsk Podlaski 1995;

Z dziejów Cerkwi prawosławnej na Podlasiu w X–XVII wieku, Bielsk Podlaski 1993;

Ruś Kijowska, Halicko-Wołyńska i Podlasie w IX-XIV wieku, wyboru materiałów dokonał J. Hawryluk, Bielsk Podlaski 1990;

Історія Пудляша (Берестейської землі) у Х–ХІV століттях, Гайнувка 1990;

Ludność ukraińska (ruska) na Podlasiu. Materiały historyczno-naukowe, wyboru materiałów dokonał J. H., Bielsk Podlaski 1990;

Православна парафія Вознесення Господнього в Клєніках, 1988;

Істория Пудляша до 1321 року, Біельськ 1987.