Ludmiła Łabowicz

Ludmiła Łabowicz (z domu Filimoniuk) – filolog języka polskiego i ukraińskiego. Zainteresowania naukowe: gwary ukraińskie i białoruskie, folklor, mikrotoponimia i antroponimia Podlasia, historia i współczesność nauczania języka ukraińskiego w Polsce, zagadnienia kształtowania się ukraińskiej świadomości narodowej na Podlasiu.

Pracownik naukowo-badawczy w Podlaskim Instytucie Naukowym, sekretarz Podlaskiego Instytutu Naukowego.

Ukończyła filologię polską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku z tytułem magistra (2000) oraz filologię ukraińską na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra (2007).

Przygotowuje rozprawę doktorską o tradycjach imienniczych wsi podlaskiej. W latach 2008-2013 prowadziła lektorat języka ukraińskiego dla studentów filologii rosyjskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Autorka artykułów naukowych zamieszczonych m.in. w wydawnictwach naukowych w Polsce: „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, Droga ku wzajemności. Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, „Studia Białorutenistyczne”, Kleszczele, Podlasie, Ukraina w ramach serii „Chełmsko-Podlaskie Studia Historyczne”, „Fragile. Pismo kulturalne”. Materiały folklorystyczne badaczki ukazywały się także w publikacjach na Ukrainie, m.in. w książce Етнографічний образ українців зарубіжжя. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Ч. 1. Культура життєзабезпечення та традиційні соціо-нормативні практики (Kijów 2019). Korektorka i tłumaczka artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książek m.in. dla Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

Od 2019 roku sekretarz Związku Ukraińców Podlasia, wieloletnia członkini Rady Głównej ZUP, dwukrotnie sekretarz Białostockiego Oddziału Związku Ukraińców Podlasia. Uczestniczka wielu projektów, służących zachowaniu materialnego i duchowego dziedzictwa Podlasia, m.in. architektonicznych, folklorystycznych, dziennikarskich. Aktywnie współpracuje z różnymi organizacjami pozarządowymi, w tym ze Stowarzyszeniem Dziedzictwo Podlasia i Stowarzyszeniem Szukamy Polski.

W latach 1999-2019 dziennikarka telewizyjna, redaktorka, montażystka programu „Przegląd Ukraiński” w TVP Białystok. Od 2001 roku dziennikarka i korektorka Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, od 2002 roku dziennikarka i korespondentka z Podlasia ogólnopolskiego tygodnika Ukraińców w Polsce „Nasze Słowo”. Współpracuje jako dziennikarka z czasopismami „Nasz Wybór”, „Przegląd Prawosławny”, „Ukraiński Zaułek Literacki”, „Almanach Ukraiński” i in. Autorka ponad tysiąca tekstów publicystycznych oraz artykułów popularnonaukowych. W latach 2019-2020 dziennikarka telewizyjna, prezenterka i reporterka w Twojej Telewizji Regionalnej.

W latach 2003-2013 nauczycielka języka ukraińskiego w międzyszkolnym punkcie nauczania w Szkole Podstawowej nr 12 w Białymstoku, w latach 2013-2016 nauczycielka języka ukraińskiego w międzyszkolnym punkcie nauczania w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Białymstoku. W latach 2011-2013 prowadziła lektorat języka ukraińskiego dla dorosłych w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. W latach 2013-2015 nauczycielka języka ukraińskiego w międzyprzedszkolnym punkcie nauczania języka ukraińskiego w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku.

Najważniejsze publikacje:

Nazwy kobiet utworzone od imienia męża w gwarze mieszkańców gminy Czyże w powiecie hajnowskim, „Studia Białorutenistyczne”, 12/2018.

Пісенний фольклор ґміни Кліщелі в колі зацікавлень дослідників, в: Кліщелі, Підляшшя, Україна, Кліщелі 2017.

Przezwiska i przydomki w gwarach gminy Czyże i Hajnówka powiatu hajnowskiego, w: Droga ku wzajemności. Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, Białystok 2014.

Raport o stanie szkolnictwa ukraińskiego w Polsce, w: Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce – stan, problemy i perspektywy, Warszawa – Cieszyn – Białystok 2013.

Еволюція весільної обрядовості українців Північного Підляшшя, «Варшавські українознавчі зошити», 23-24, 2007.

Традиційні пісні українців Північного Підляшшя. За матеріалами експедицій 1999-2001 років Лариси Лукашенко та Галини Похилевич, Львів 2006 [współredakcja książki].

Słownik nazw miejscowych regionu Puszczy Białowieskiej, red. M. Stepaniuk, L. Filimoniuk, Puchły 2007 [współredakcja książki].

Maliutina N., Ukraińska dramaturgia końca XIX i początku XX wieku, 2020 [tłumaczenie z języka ukraińskiego].