Mikołaj Roszczenko

Mikołaj Roszczenko – historyk, filolog. Zainteresowania naukowe: historia Podlasia, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kleszczele, ukraińskie gwary podlaskie, historia Chełmszczyzny w XIX i XX wieku, historia Cerkwi prawosławnej, folklor Podlasia.

Pracownik naukowo-badawczy w Podlaskim Instytucie Naukowym, członek Rady Naukowej Podlaskiego Instytutu Naukowego.

Najważniejsze publikacje i redagowane wydawnictwa:

Kleszczele, Bielsk Podlaski – Kleszczele 2002, 425 ss.

Język rosyjski dla studentów politologii, Lublin 2001 [wyd. II, popr. i uzup.], 324 ss. [współautorzy: A. Bartosiewicz, A. Kaźmiera, L. Kędzierska, D. Matwijczyna].

Język rosyjski dla studentów politologii, Lublin 1998, 371 ss. [współautorzy: A. Bartosiewicz, A. Kaźmiera, L. Kędzierska, D. Matwijczyna].

Православна церква Преображення Господнього в Люблині = Cerkiew prawosławna Przemienienia Pańskiego w Lublinie, Люблин = Lublin 1993, 52 cc. [współautor: G. Kuprianowicz, співавтор: Г. Купріянович].

Udział Ukraińców w walce z hitlerowskim faszyzmem i ich wkład w ogólny dorobek PRL. Materiały z sesji „Udział Ukraińców w walce z hitlerowskim faszyzmem i ich wkład w utrwalanie władzy ludowej”, która odbyła się w Lublinie 36 XI 1985 r., red. M. Roszczenko, Lublin 1987, 102 ss.

Wokalizm gwary wsi Jelonka w powiecie hajnowskim, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio F, 1975, vol. XXX, s. 145-155.

Кліщелівські говірки, «Український Календар», 1981, с. 149-153.

Праці про українську мову в пресових органах УСКТ, «Український Календар», 1986, с. 70-75.

Кубанське чорноморське військо, «Український Календар», 1987, с. 243-249 [передрук: «Сурмач», 1990, з. 1-4, с. 56-62].

Udział Ukraińców w ruchu oporu, w: Udział Ukraińców w walce z hitlerowskim faszyzmem i ich wkład w ogólny dorobek PRL. Materiały z sesji „Udział Ukraińców w walce z hitlerowskim faszyzmem i ich wkład w utrwalanie władzy ludowej”, która odbyła się w Lublinie 36 XI 1985 r., red. M. Roszczenko, Lublin 1987, s. 51-58.

Леонід Булаховський, «Український Календар», Warszawa 1988, s. 89-91.

Михайло Лесів, «Український Календар», Warszawa 1988, s. 61-66.

Щоденне життя підляських селян у давні часи, «Основи. Суспільство і культура», 1988, №2, с. 21-27.

Спасо-Преображенська церква в Люблині, «Церковний Календар», 1990, с. 140-155 [співавтор: о. В. Рощенко].

Unia a świadomość narodowa mieszkańców Podlasia i Chełmszczyzny, w: Unia brzeska i jej następstwa, red. T. Stegner, Gdańsk 1991, s. 49-57.

Жили, звичай і мову берегли, «Наша культура», 1991, №3, с. 5-6.

Про нас, про нашу культуру і нашу мову, «Над Бугом і Нарвою», 1991, №1, c. 18-19 [передрук: «Старожитності» (додаток до часопису «Пам’ятки України»), 1992, № 4].

Zarys tematyki i problemów badawczych stosunków polsko-ukraińskich na Lubelszczyźnie, «Люблинський Український Вісник», 1992, №1, s. VII-VIII.

Як називались наші предки (частина І). Імена, «Над Бугом і Нарвою», 1993, №3-4, с. 35-37.

Як називались наші предки (ч. ІІ). Прізвиська, «Над Бугом і Нарвою», 1993, №3-4, с. 34.

Kto mieszka na Ukrainie (Skład narodowościowy), „Nad Buhom i Narwoju”, 1993, nr 3-4, s. 38-41.

Oprac. L. Czarkowski, Powiat bielski w guberni grodzieńskiej. Zarys ludoznawczy, „Nad Buhom i Narwoju”, 1994, nr 1-2, s. 32-36; nr 3-4, s. 26-28; nr 5, s. 24-26; nr 6, s. 25-27; 1995, nr 1-2, s. 29-31; nr 3, s. 12-14 [opracowanie publikacji, wstęp i komentarze do tekstu, przypisy].

Повернення Православ’я на Холмщину та Південне Підляшшя, «Церковний Календар», 1995, с. 182-188.

Холмщина: минувшина і теперішність, «Пам’ятки України», 1995, №3, с. 24-33 [співавтор: Г. Купріянович].

Скарбниця народної мудрості. Українські прислів’я та приказки, «Над Бугом і Нарвою», 1995; №4, с. 27-29.

Українські народні прислів’я та приказки, ч. ІІ Біда і горе селянина, «Над Бугом і Нарвою», 1996, №1-2, с. 41-42

Українські народні прислів’я та приказки, ч. ІІІ Про працьовитих та лінивих, «Над Бугом і Нарвою», 1996, №3, с. 35.

Українські народні прислів’я та приказки, ч. ІV Побут людей, «Над Бугом і Нарвою», 1996, №4-5, с. 41-42.

Stara i nowa cerkiew św. Jerzego w Kleszczelach, „Nad Buhom i Narwoju”, 1996, nr 6, s. 9-11.

Unia brzeska 1596 r., „Nad Buhom i Narwoju”, 1996, nr 6, s. 13-16.

Українські народні прислів’я та приказки, ч. V Про кохання. Про чоловіка і жінку, «Над Бугом і Нарвою», 1996, №6, с. 32-33.

Українські народні прислів’я та приказки, ч. [VI] Вік людини, «Над Бугом і Нарвою», 1997, №1, с. 21-22.

Українські прислів’я та приказки, ч. [VIІ] Думка, мова та знання людини, «Над Бугом і Нарвою», 1997, №2, с. 39-40.

Українські прислів’я та приказки, ч. VIІI Про характер людей, «Над Бугом і Нарвою», 1997, №3-4, с. 48-49.

Українські прислів’я та приказки, ч. ІХ Ще про характер людей, «Над Бугом і Нарвою», 1997, №5, с. 32-33.

Українські прислів’я та приказки, ч. Х Ще раз про характер людей, «Над Бугом і Нарвою», 1997, №6, с. 32-33.

Ewolucja nazwań mieszkańców Kleszczel w województwie białostockim (XVI-XX w.), „Rozprawy Slawistyczne”, 1997, nr 12, s. 147-153.

Українські прислів’я та приказки, ч. ХІ Про людську поведінку, «Над Бугом і Нарвою», 1998, №1, с. 32-33.

Oprac. Testament kleszczelowskiego burmistrza z 1727 roku,„Nad Buhom i Narwoju”, 1998, nr 2, s. 8-11 [opracowanie publikacji testamentu byłego burmistrza Kleszczel Andrzeja Sadłowskiego, wstęp].