Podlaska Nagroda Naukowo-Literacka

Celem powstania Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej jest uhonorowanie i nagrodzenie osób, które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu, badaniu i rozwoju kultury i języka ukraińskiego Podlasia. Nagroda została ustanowiona wiosną 2022 r. przez Podlaski Instytut Naukowy oraz Związek Ukraińców Podlasia.

Podlaska Nagroda Naukowo-Literacka przyznawana jest w czterech kategoriach:
– Twórczość literacka,
– Działalność naukowa,
– Działalność popularnonaukowa,
– Twórczość publicystyczna.

Nagrodę mogą otrzymać osoby fizyczne, zasłużone dla funkcjonowania, badania lub rozwoju kultury i języka ukraińskiego Podlasia w poszczególnych kategoriach.

W kategorii Twórczość literacka nagroda jest przyznawana dla osób pochodzących z Podlasia tworzących literaturę w języku ukraińskim (w języku literackim lub podlaską gwarą ukraińską).

W kategorii Działalność naukowa nagroda jest przyznawana dla naukowców zasłużonych dla badań Podlasia, w szczególności kultury i języka ukraińskiego regionu lub historii czy współczesności społeczności ukraińskiej Podlasia.

W kategorii Działalność popularnonaukowa nagroda jest przyznawana dla osób podejmujących działania na rzecz popularyzacji wiedzy o Podlasiu, a w szczególności o kulturze i języku ukraińskim Podlasia lub historii czy współczesności społeczności ukraińskiej Podlasia.

W kategorii Twórczość publicystyczna nagroda jest przyznawana dla dziennikarzy i innych twórców prowadzących działalność publicystyczną lub reportażową w różnych formach: prasowej, radiowej lub telewizyjnej, zajmujących się problematyką dotyczącą Podlasia, w szczególności kultury i języka ukraińskiego regionu lub historii czy współczesności społeczności ukraińskiej Podlasia.

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę, w skład której wchodzą osoby zaangażowane w działalność na rzecz zachowania i rozwoju języka i kultury ukraińskiej Podlasia, wskazane przez zarządy podmiotów ustanawiających Nagrodę, czyli Podlaskiego Instytutu Naukowego oraz Związku Ukraińców Podlasia.

Informacje o Nagrodzie oraz o procesie jej przyznawania są zamieszczane w Aktualnościach na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego: www.pninstytut.org

Ustanowienie i przyznawanie Nagrody jest jednym z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.