Regulamin

Podlaski Konkurs Literacki „Piszemo po swojomu

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” (w dalszej treści nazywanego Konkursem) jest Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy” z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Partnerem przy organizacji Konkursu jest Związek Ukraińców Podlasia.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu,

b) odstąpienia od organizowania Konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora,

c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej liczby nadesłanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II. Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest przekazanie/przesłanie jako pracy konkursowej co najmniej jednego oryginalnego utworu literackiego napisanego ukraińską gwarą Podlasia. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić na Konkurs nie więcej niż trzy utwory literackie (w tym stanowiące całość cykle wierszy, poematy, cykle opowiadań itp.). Każdy z utworów (cykli) będzie oceniany oddzielnie.
 3. Utwory zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi, które nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
 4. Można przekazywać/przesłyłać utwory pisane zarówno cyrylicą, jak i alfabetem łacińskim.
 5. Do Konkursu można zgłaszać różnego rodzaju utwory, np. utwory poetyckie, utwory prozatorskie (opowiadania, nowele, powieści), wspomnienia (własne lub spisane wspomnienia innej osoby), bajki, opowieści (własne lub spisane opowieści innej osoby), utwory reportażowe, utwory publicystyczne, a także inne utwory mające charakter literacki. Wybór gatunku literackiego zostaje pozostawiony uczestnikom.
 6. Nie ma ograniczeń związanych z objętością utworu literackiego.
 7. W Konkursie mogą brać udział osoby piszące gwarami ukraińskimi Podlasia bez względu na wiek, z wyjątkiem członków Zarządu Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy” oraz członków najbliższej rodziny osób zasiadających w jury.
 8. Prace konkursowe z dopiskiem KONKURS LITERACKI należy:
  przekazać dla organizatora konkursu (Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”, Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 14)
  lub przesłać pocztą na adres:
  Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”
  skr. poczt. 26
  17-100 Bielsk Podlaski
  lub na adres mailowy Konkursu: poswojomu@gmail.com

9. Prace konkursowe należy przekazać lub przesłać od 1 stycznia 2022 r. do 15 marca 2023 r. W przypadku nadesłania pracy pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.

10. Wraz z pracą konkursową należy przekazać/przesłać pobraną ze strony internetowej Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy” kartę zgłoszeniową (patrz załącznik nr 1) oraz oświadczenie RODO (patrz załącznik nr 2). W przypadku przekazania lub nadesłania pracy pocztą tradycyjną należy przesłać oryginały karty zgłoszeniowej oraz oświadczenia RODO, zaś w przypadku nadesłania pracy pocztą elektroniczną skany karty zgłoszeniowej oraz oświadczenia RODO.

III. Jury i nagrody

 1. Prace konkursowe zostaną przekazane dla jury, w skład którego wejdą pisarze oraz filologowie, specjalizujący się w problematyce ukraińskich gwar Podlasia.
 2. W zależności od liczby nadesłanych prac konkursowych w poszczególnych gatunkach zostaną one podzielone na różne kategorie, przewiduje się co najmniej trzy kategorie.
 3. Prace jury będą trwać od marca do czerwca 2023 r.
 4. Po zakończeniu pracy i podjęciu decyzji jury przedstawi wyniki Konkursu, które zostaną publicznie ogłoszone w czerwcu-październiku 2023 r. w terminie podanym przez organizatora.
 5. Laureaci i pozostali uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród i dyplomów osobiście, mailowo lub telefonicznie.
 6. Laureatom i uczestnikom Konkursu wręczone zostaną bony i/lub karty podarunkowe oraz dyplomy laureatów. Nie ma możliwości wymiany bonu czy karty podarunkowej na ekwiwalent pieniężny.
 7. Podczas uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu zostaną zaprezentowane wybrane utwory literackie.
 8. W celu promocji twórczości literackiej laureatów oraz popularyzacji Konkursu odbędą się spotkania literackie laureatów.
 9. Nagrodzone utwory literackie (lub ich fragmenty), ewentualnie także inne utwory przesłane na Konkurs (w zależności od opinii jury oraz organizatorów) zostaną opublikowane na stronach internetowych Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy” i Związku Ukraińców Podlasia, na Facebooku oraz w mediach.
 10. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy” (www.pninstytut.org) po ich oficjalnym ogłoszeniu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Orzeczenia Jury są ostateczne.
 2. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.
 3. Osoby nadsyłające prace niespełniające zasad Regulaminu Konkursu nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
 4. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem organizatorowi prawa do nieodpłatnej publikacji zgłoszonego na Konkurs utworu w formie drukowanej lub elektronicznej w wydawnictwach wszelkiego typu, np. w publikacjach prasowych i książkowych, materiałach promocyjnych, oraz w Internecie (w tym na portalach społecznościowych) itp. bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a także jest równoznaczne ze zgodą na redakcję utworu przed publikacją oraz zmianę formy jego zapisu.
 5. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich innych osób przez uczestników Konkursu oraz za zagubienie czy zniszczenie prac wysłanych za pośrednictwem poczty.
 6. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy” z siedzibą w Bielsku Podlaskim jako administratora. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom postronnym. Będą one wykorzystane dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i promocji twórczości literackiej oraz rozliczenia zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, w ramach którego organizowany jest Konkurs. Uczestnik Konkursu wyraża też zgodę na przekazanie swoich danych osobowych dla Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych, w tym zgodę na udostępnianie swoich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie NIW-CRSO ewaluacji.
 7. Poprzez zgłoszenie na Konkurs uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w informacjach o Konkursie, w publikacjach oraz w Internecie.
 8. Prace nie będą odsyłane do ich autorów.
 9. Konkurs odbywa się w ramach realizacji zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Karta Zgłoszeniowa

Załącznik nr 2 Oświadczenie RODO