PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

VI Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Migracje, deportacje, przesiedlenia w historii Podlasia”

(w 75. rocznicę akcji „Wisła”)

Bielsk Podlaski – Biała Podlaska, 18-19 listopada 2022 r.

18.11.2022 (piątek)

9.00-9.30   

Uroczyste otwarcie konferencji

Wystąpienia oficjalnych gości

9.30-12.30

Sesja I „Procesy migracyjne na Podlasiu: od średniowiecza po XXI wiek”

Jurij Hawryluk (Bielsk Podlaski), Wczesnośredniowieczne migracje na środkowym Pobużu w świetle badań lat 50-80. XX wieku

Dariusz Krasnodębski (Warszawa), Najstarsze podlaskie migracje – od Bastarnów i Gotów do Mazowszan i Rusinów

Aneta Prymaka (Chmielowszczyzna), Znaczenie i miejsce bieżeństwa 1915 roku w historii Podlasia i Europy Wschodniej

Jerzy Plewa (Kuraszewo), Podlaskie migracje od końca XIX do połowy XX wieku na przykładzie wsi gminy Czyże

Marek Martynowicz (Dasze), Migracje z terenu parafii prawosławnej w Kośnej końca XIX – pierwszej połowy XX wieku

Mirosław Reczko (Bielsk Podlaski),Podlaskie losy Żydów z Ostrowi Mazowieckiej w czasie drugiej wojny światowej

Maria Ryżyk (Knorydy), Działania Związku Ukraińców Podlasia na rzecz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy w 2022 roku

Andrzej Jekaterynczuk (Lublin-Knorydy), Imigranci ukraińscy w Polsce i ukraińska mniejszość narodowa jako aktorzy działań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy

Dyskusja

12.30-12.45

Otwarcie wystawy „Sumni dni nastały… Akcja „Wisła” (1947) i jej skutki dla Kościoła prawosławnego”

13.45-14.15

Prezentacja laureatów Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za 2022 rok

Prezentacja: Andrzej Artemiuk, Jurij Hawryluk, Grzegorz Kuprianowicz, Ludmiła Łabowicz

Uroczyste wręczenie dyplomu Członka Honorowego Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy” dla doktora Mikołaja Roszczenki i uczczenie jubileuszu 80-lecia

14.15-16.15

Sesja II „Historia i kultura Podlasia”

Janusz Danieluk (Białystok), Zmiany własnościowe jako aspekt polityki narodowościowej w świetle dziejów uroczyska leśnego „Myticzko” w powiecie bielskim w latach 1865-1939

Mikołaj Roszczenko (Lublin-Kleszczele), Ludność ukraińska Południowego Podlasia i Chełmszczyzny w świetle niemieckiego spisu ludności w 1943 roku

Ludmiła Łabowicz (Białystok), Rzadkie imiona męskie w parafiach Klejniki, Czyże i Kuraszewo na bazie materiału terenowego

Larysa Łukaszenko (Lwów), Ukraiński folklor muzyczny Południowego Podlasia: 75 lat po deportacji Ukraińców

Bazyli Krupicz (Białystok), Czynniki determinujące więzi społeczne na przykładzie Dobrowody

Dorota Misiejuk (Białystok), Proces dziedziczenia kultury ukraińskiej w świetle warunków społecznych Podlasia

ks. protodiakon Łukasz Leonkiewicz (Warszawa), Dialogiczność kultury europejskiej

Dyskusja

16.30-18.45

Sesja III „Podlasie w świetle badań językoznawczych”

Michał Sajewicz (Lublin), O pochodzeniu nazwiska Birycki notowanego głównie we wschodniej części województwa podlaskiego

Feliks Czyżewski (Lublin), Uwagi o dziewiętnastowiecznym słownictwie południowego Podlasia (na podstawie twórczości Leona Kunickiego, 1828-1873)

Jurij Hromyk (Łuck), Wykorzystanie gwary północnopodlaskiej w książce Haliny Maksymiuk Słowa na wiêtrowi

Jurij Hrycewycz (Łuck), Ukraiński folklor podlaski w zapisach Jana Ignaciuka jako źródło dialektologiczne

Lubow Frolak (Lublin), Rola idiolektu w zachowaniu gwar ukraińskich Podlasia

Wiktor Misijuk (Brześć), Obrzęd Rohulki. Aspekt folklorystyczn i językowe

Dyskusja

18.45-19.00

Uroczyste zakończenie pierwszego dnia konferencji

Wystąpienia oficjalnych gości

Koncert grupy wokalnej Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” (kierownik: Elżbieta Tomczuk)

19.11.2022 (sobota)

10.00-10.30

Nabożeństwo żałobne za ofiary akcji „Wisła”

10.30-11.00

Uroczyste otwarcie konferencji w Białej Podlaskiej

Wystąpienia oficjalnych gości

11.00-13.15

Sesja ІV „Akcja „Wisła” oraz jej przeprowadzenie na Południowym Podlasiu”

Roman Drozd (Słupsk), Ogólne założenia realizacji akcji „Wisła” 1947 roku

Stefan Dudra (Zielona Góra), Kościół prawosławny w Polsce wobec akcji „Wisła”

Rafał Dydycz (Sarnaki), Chronologia i statystyka akcji „Wisła” w powiecie Biała Podlaska

Jan Pisuliński (Rzeszów), Założenia i realizacja przesiedleń ludności ukraińskiej podczas akcji „Wisła” w powiatach bialskim i włodawskimpodobieństwa i różnice

Grzegorz Motyka (Warszawa), Wysiedlenia ludności ukraińskiej w powiatach włodawskim i chełmskim przez 49 pułk piechoty podczas akcji „Wisła”

ks. Andrzej Konachowicz (Lublin), Duchowni prawosławni przesiedleni podczas akcji „Wisła”

Dyskusja

13.15 -13.30

Otwarcie wystawy „Sumni dni nastały… Akcja „Wisła” (1947) i jej skutki dla Kościoła prawosławnego”

14.15-16.00

Sesja V „Konsekwencje akcji „Wisła” na Południowym Podlasiu i jej miejsce w pamięci historycznej”

Roman Wysocki (Lublin), Akcja „Wisła” w świetle prasy diaspory ukraińskiej

Grzegorz Kuprianowicz (Lublin-Bielsk Podlaski), Znaczenie i konsekwencje akcji „Wisła” dla Kościoła prawosławnego oraz języka i kultury ukraińskiej na Południowym Podlasiu

ks. Marcin Gościk (Biała Podlaska), Działania Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej na rzecz zachowania pamięci historycznej o akcji „Wisła”

Olga Kuprianowicz (Lublin), Projekt Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej „Uczymy się tolerancji na błędach historii” jako przykład kształtowania wśród młodego pokolenia pamięci o doświadczeniu akcji „Wisła”

Dyskusja

16.00-16.15

Prezentacja książki Dwie godziny. Wspomnienia mieszkańców Chełmszczyzny i Południowego Podlasia o akcji „Wisła”, pod redakcją ks. Marcina Gościka, Katarzyny Sawczuk, Olgi Kuprianowicz, Katarzyny Rabczuk, Joanny Iwaniuk, Lublin – Biała Podlaska 2013.

16.15-16.30

Uroczyste zamknięcie konferencji

Wystąpienia oficjalnych gości