Folklor gminy Czyże w pracach magisterskich lat 70. XX w.

Багато фольклорних матеріалів із земель між Бугом та Нарвою знайшло своє місце в магістерських роботах студентів Варшавського університету, Університету Марії Склодовської-Кюрі в Люблині, Університету в Білостоці, а також у кандидатських (за польською термінологією – докторських) дисертаціях.

Декілька магістерських праць, присвячених пісенній культурі сіл у ґміні Чижі захистили студенти кафедри білоруської філології Варшавського університету. У 1970-их рр. з’явилися, між іншими праці:

1973 р. – Віра Касіянюк (Wiera Kasjaniuk) «Звичаєвість і фольклор села Кленики» (білоруською мовою: «Звычаёвасць і фальклор вёскі Кленікі»);

1978 – Віра Кравчук «Обрядовість, звичаєвість і фольклор села Кленики» («Абраднасць, звычаёвасць і фальклор вёскі Кленікі»);

1979 – Казимир Сапежинський «Народна творчість і фольклор села Збуч» (білоруською: «Народная творчасць і фальклор вёскі Збуч»);

1979 – Ніна Томчук «Пісні і обрядовість села Море» («Песні і абраднасць вёскі Мора»).

На основі праці Віри Кравчук були опрацьовані статті, надруковані в 1995 р. у виданні «Чижівська газета» („Gazeta Czyżowska”). Багато звичаїв та зразків пісенного фольклору важко сьогодні відтворити з огляду на швидкий занепад місцевої народної культури.

Варто згадати, що в 1977 р. в Університеті Марії Склодовської-Кюрі в Люблині захистив докторську дисертацію уродженець Курашева – Іван Петручук. Хоча це була праця діалектологічна, а не фольклорна, проте вона зробила вагомий внесок у вивчення українських говірок Підляшшя.

Jan Pietruczuk „Słownictwo wsi Kuraszewo koło Hajnówki” (Lublin 1977).