Podczas wizyty na Podlasiu delegacji Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki zakończono proces podpisania Memorandum o współpracy między Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki i Podlaskim Instytutem Naukowym. Ze strony WUN dokument podpisał rektor prof. Anatolij Cioś. Ze strony PIN memorandum podpisał dyrektor Instytutu dr Grzegorz Kuprianowicz,a odbyło się to w obecności prorektora Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki prof. Jurija Hromyka.

Memorandum zawiera podstawowe zasady współpracy między Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki i Podlaskim Instytutem Naukowym. Przedmiotem Memorandum jest współpraca, partnerstwo i osiąganie celów w sferze edukacyjnej, naukowej i wychowawczej, tworzenie jakościowo nowych warunków działalności edukacyjno-naukowej w szkolnictwie wyższym, co będzie wiązało się z wprowadzeniem współczesncyh form relacji partnerskich. Celem Memorandum jest Celem Instytutu są badania nad dziejami i kulturą społeczności ukraińskiej Podlasia, badania w innych dziedzinach, dokumentacja życia społeczności ukraińskiej Podlasia, popularyzacja wiedzy o Podlasiu, działalność edukacyjno-oświatowa, organizacja życia naukowego, społecznego i kulturalnego społeczności ukraińskiej, działanie na rzecz zachowania i rozwoju kultury ukraińskiej oraz prowadzenie działań na rzecz urzeczywistnienia praw obywatelskich ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce i innych osób, w tym cudzoziemców, działalność charytatywna na rzecz obywateli RP oraz obywateli innych państw.

Memorandum przewiduje współpracę w następujących obszarach: angażowanie specjalistów do prowadzenia wykładów dla studentów Uniwersytetu, współpraca z odpowiednimi katedrami Uniwersytetu, organizowanie wspólnych wydarzeń, konferencji, organizowanie wspólnych projektów badawczych, programów i wydarzeń, wymiana informacji, materiałów i dokumentów.

Memorandum zostało zawarte na okres pięciu lat, po upływie którego okres jego obowiązywania ulega przedłużeniu. Memorandum może zostać uzupełnione poprzez podpisanie dodatkowych umów.

26 kwietnia 2024 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Ukraińcy za granicą: od badań historycznych do prognoz rozwoju”, której współorganizatorem był Podlaski Instytut Naukowy. Członkiem Rady Konferencji był dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego – dr Grzegorz Kuprianowicz, a członkiem Komitetu Organizacyjnego Konferencji zastępca dyrektora Podlaskiego Instytutu Naukowego – Jerzy Hawryluk. Głównym organizatorem konferencji był Instytut Badań nad Diasporą.

W konferencji wzięli udział badacze z różnych krajów. Wystąpił także dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego – dr Grzegorz Kuprianowicz, który wygłosił raport „Podlaski Instytut Naukowy – tworzenie ukraińskiej instytucji naukowej na Podlasiu” oraz wziął udział w dyskusji na zakończenie konferencji.

oplus_0

W dniach 18-19 kwietnia 2024 r. wizytę na Podlasiu na zaproszenie Podlaskiego Instytutu Naukowego złożyła delegacja Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. Delegacji przewodniczył prorektor ds. dydaktyki i rekrutacji Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki prof. Jurij Hromyk. W skład delegacji wchodzili również: prodziekan Wydziału Filologicznego WUN ds. innowacji i promocji doc. Iryna Lewczuk, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Administracyjnego i Międzynarodowego WUN prof. Serhij Knysz, doc. Zoriana Knysz z Katedry Nauk Cywilno-Prawnych oraz doc. Julia Wasejko z Katedry Polonistyki i Przekładu.

Wołyńscy goście zapoznali się z działalnością i zbiorami Podlaskiego Instytutu Naukowego. Przedstawiciele WUN odbyli robocze spotkania z kierownictwem Podlaskiego Instytutu Naukowego i Związku Ukraińców Podlasia, w szczególności z dyrektorem PIN dr. Grzegorzem Kuprianowiczem, zastępcą dyrektora PIN Jurijem Hawrylukiem, przewodniczącą ZUP Marią Ryżyk, zastępcą przewodniczącej ZUP dr. Andrzejem Artemiukiem.

Centralnym wydarzeniem wizyty była prezentacja i przekazanie 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki, która odbyła się 18 kwietnia 2024 r. w sali konferencyjnej Związku Ukraińców Podlasia. Podczas wydarzenia zostało podpisane Memorandum o współpracy między Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki i Podlaskim Instytutem Naukowym.

Oprócz 14-tomoych dzieł zebranych Łesi Ukrainki, delegacja WUN przekazała do biblioteki Instytutu szereg publikacji Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki, szczególnie dotyczących historii, języka i kultury Polesia i Wołynia. Z kolei Podlaski Instytut Naukowy przekazał dla WUN szereg podlaskich publikacji, w szczególności wydaną niedawno fundamentalną antologię ukraińskojęzycznego piśmiennictwa Podlasia „Krajina swojoho słowa”.

oplus_0

21 kwietnia 2024 r. w audycji TVP Białystok „Przegląd Ukraiński” można było obejrzeć reportaż z prezentacji i przekazania 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki, która odbyła się 18 kwietnia 2024 r. w Bielsku Podlaskim w sali konferencyjnej Związku Ukraińców Podlasia.Wydarzenie odbywało się w ramach wizyty na Podlasiu delegacji Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. 

Organizatorami wydarzenia byli Podlaski Instytut Naukowy, Związek Ukraińców Podlasia, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”. Sponsorami wydarzenia byli: Fundacja Arhelan – Społecznie Odpowiedzialni, Polska Sieć Sklepów „Arhelan”.

Audycja dostępna jest pod linkiem: https://bialystok.tvp.pl/679811/przeglad-ukrainski

17 kwietnia 2024 r. dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz – jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz przedstawiciel mniejszości ukraińskiej w tej komisji – wziął udział w LXXXII posiedzeniu KWRiMNiE. Było to pierwsze od ponad 9 miesięcy posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz jej pierwsze posiedzenie z udziałem przedstawicieli nowego rządu.

Posiedzenie otwarzył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który wręczył powołania nowym członkom Komisji reprezentujących stronę rządową. Obradami kierowali współprzewodniczący Komisji: ze strony mniejszościowej dr G. Kuprianowicz oraz ze strony rządowej Tomasz Szymański.

W programie posiedzenia znalazło się szereg kluczownych dla mniejszości kwestii, szczególnie ważnych po wielomiesięcznej pauzie w pracach Komisji Wspólnej. Na początku wiceminister Katarzyna Lubnauer przedstawiła informację Ministra Edukacji dotyczącą zakończenia dyskryminacji mniejszości niemieckiej w zakresie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej Następnie współprzewodniczący KWRiMNiE ze strony rządowej sekretarz stanu w MSWiA T. Szymański zarysował założenia polityki państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, zaś współprzewodniczący KWRiMNiE ze strony mniejszościowej dr G. Kuprianowicz zaprezentował przygotowany przez stronę mniejszościową Komisji Wspólnej dokument pt. Bilans otwarcia 2023. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – najważniejsze zagadnienia nurtujące środowiska mniejszości narodowych i etnicznych. Przedstawiono informację o podziale dotacji na realizację w 2024 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Dyskutowano o o możliwości zwiększenia środków na realizację w 2024 r. tych zadań, a także o zasadach ich realizacji. Dyskutowano o funkcjonowaniu samej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz o planach jej pracy w 2024 r. Ważnym punktem była zaprezentowana przez Główny Urząd Statystyczny informacji o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w odniesieniu do struktury narodowo-etnicznej i językowej ludności Polski. Dr G. Kuprianowicz zabierał głos w większości punktów programu LXXXII posiedzenia KWRiMNiE.

W sprawach różnych dyrektor PIN dr G. Kuprianowicz jako przedstawiciel mniejszości ukraińskiej w KWRiMNiE poruszył m. in. takie kwestie jak: skandaliczna decyzja prokuratora IPN w sprawie umorzenia śledztwa w sprawie akcji „Wisła”, 80. rocznica zbrodni w Sahryniu, uwzględnienie w pracach dotyczących ochrony Puszczy Białowieskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowo-językowego regionu, kwestię ekspansji kurników i wylęgarni kurczaków na Podlasiu, co może wpływać na warunki zachowania swojej tożsamości przez mniejszości.

Zdjęcia: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

oplus_0

18 kwietnia 2024 r. w Bielsku Podlaskim w sali konferencyjnej Związku Ukraińców Podlasia odbyła się uroczysta prezentacja i przekazanie 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki. Wydarzenie odbywało się w ramach wizyty na Podlasiu delegacji Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. Wśród uczestników wydarzenia byli m. in. sekretarz Kleszczel Walentyna Sidoruk, przewodnicząca Związku Ukraińców Podlasia Maria Ryżyk, zastępca przewodniczącefo ZUP dr Andrzej Artemiuk, który osobiście podjął wysiłki w celu przygotowania tego wydarzenia.

Wydarzenie otworzyli dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz oraz zastępca dyrektora PNI Jurij Hawryluk, który zainicjował przyjazd gości z Wołynia. Dyrektorzy PNI zwrócili uwagę na znaczenie wizyty delegacji wołyńskiej oraz znaczenie prezentacji i przekazania na Podlasie 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki. Już na początku wydarzenia zabrzmiało poetyckie słowo Łesi Ukrainki: jej wiersze „Nadija” i „Weczirnia hodyna” przeczytały Ewa Giza i Dasza Rogala.

Następnie dyrektor PNI przedstawił postać przewodniczącego wołyńskiej delegacji prorektora Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki prof. Jurija Hromyka, podkreślając, że jest znanym ukraińskim językoznawcą zajmującym się gwarami zachodniopoleskimi, a w sferze jego zainteresowań naukowych sa także gwary ukraińskie Podlasia.

Prezentacja prof. Jurija Hromyka „Łesia Ukrainka i 14-tomowe akademickie dzieła zebrane” rozpoczęła się teledyskiem Maryny Krut’ „Łesia”. Prorektor WUN szczegółowo przedstawił historię powstawania nowych pełnych dzieł zebranych najsłynniejszej ukraińskiej poetki, które w 2021 r. wydane zostały pzez uniwersytet jej imienia w Łucku. Wołyński badacz podkreślił związki Łesi Ukrainki z Wołyniem i szczegółowo scharakteryzował zawartość poszczególnych tomów 14-tomowego wydania.

Spotkanie zakończyło się uroczystym przekazaniem dla Podlaskiego Instytutu Naukowego 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki, którego dokonał prorektor Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki prof. Jurij Hromyk. Delegacja wołyńska przekazała także dla Podlaskiego Instytutui Naukowego i uczestników spotkania inne upominki. Z kolei Podlaski Instytut Naukowy przekazał Wołyńskiemu Uniwersytetowi Narodowemu im. Łesi Ukrainki wydaną niedawno fundamentalną antologię ukraińskojęzycznego piśmiennictwa  Podlasia „Krajina swojoho słowa”, którą wręczył dla prof. J. Hromyka autor antologii oraz zastępca dyrektora PIN Jurij Hawryluk. Na zakończenie dyrektor PNI dr Grzegorz Kuprianowicz skierował do wołyńskiej delegacji słowa wsparcia ze strony Ukraińców z Podlasia w dramatycznym momencie, gdy Ukraina broni swojego istnienia przed rosyjską agresją.

Organizatorami wydarzenia byli Podlaski Instytut Naukowy, Związek Ukraińców Podlasia, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”. Sponsorami wydarzenia byli: Fundacja Arhelan – Społecznie Odpowiedzialni, Polska Sieć Sklepów „Arhelan”.

Przeprowadzenie w Bielsku Podlaskim uroczystej prezentacji 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki oraz przekazanie tej monumentalnej publikacji dla ukraińskiego środowiska Podlasia miało wymiar symboliczny. W ten sposób na Podlasiu, gdzie język i kultura ukraińska są autochtoniczne, przypomniano w ten sposób jedną z ikonicznych postaci kultury ukraińskiej, szczególnie bliską dla mieszkańców tego regionu, ponieważ Wołyń i Podlasie tworzą jedną przestrzeń kulturową.

Już za trzy dni, w czwartek 18 kwietnia 2024 r. o godz. 18 w sali konferencyjnej Związku Ukraińców Podlasia (Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 14) odbędzie się Prezentacja i przekazanie 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki.

Program

● Słowo wprowadzające dyrektora PIN dr Grzegorza Kuprianowicza i wicedyrektora PIN Jurija Hawryluka

● Prezentacja prorektora Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki prof. Jurija Hromyk „Łesia Ukrainka i 14-tomowe akademickie dzieła zebrane”

● Recytacja utworów Łesi Ukrainki

● Uroczyste przekazanie 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki dla Podlaskiego Instytutu Naukowego

● Przemówienia oficjalnych gości

Wydarzenie na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/454510733694190

Organizatorzy: Podlaski Instytut Naukowy, Związek Ukraińców Podlasia, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki

Patronat medialny: Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”

Sponsorzy: Fundacja Arhelan – Społecznie Odpowiedzialni, Polska Sieć Sklepów „Arhelan”.

W czwartek 18 kwietnia 2024 r. o godz. 18 w sali konferencyjnej Związku Ukraińców Podlasia (Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 14) odbędzie się Prezentacja i przekazanie 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki.

Program

● Słowo wprowadzające dyrektora PIN dr Grzegorza Kuprianowicza i wicedyrektora PIN Jurija Hawryluka

● Prezentacja prorektora Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki prof. Jurija Hromyk „Łesia Ukrainka i 14-tomowe akademickie dzieła zebrane”

● Recytacja utworów Łesi Ukrainki

● Uroczyste przekazanie 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki dla Podlaskiego Instytutu Naukowego

● Przemówienia oficjalnych gości

Wydarzenie na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/454510733694190

Organizatorzy: Podlaski Instytut Naukowy, Związek Ukraińców Podlasia, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki

Patronat medialny: Ukraińskie Pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”

Sponsorzy: Fundacja Arhelan – Społecznie Odpowiedzialni, Polska Sieć Sklepów „Arhelan”.

7 kwietnia 2024 r. w audycji „Dumce Ukraińska” w Radiu Białystok dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz mówił o postaci i znaczeniu śp. Mirona Sycz, wybitnej postaci ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce. Śp. Miron Sycz zmarł w czwartek 4 kwietnia br., dziś odbywa się w Olsztynie jego pogrzeb.

Вічная пам’ять!

Link: https://www.radio.bialystok.pl/dumka/index/id/237510

Działające w ramach Podlaskiego Instytutu Naukowego Archiwum Podlaskie gromadzi materiały tegorocznej kampanii wyborczej do samorządów na Podlasiu, w szczególności w powiatach bielskim, hajnowskim i siemiatyckim. W trakcie kampanii wyborczej powstaje wiele materiałów, które zachęcą do głosowania na kandydatów z różnych list: plakaty, broszury, gazetki, ulotki, banery. Są to cenne dokumenty życia społecznego, świadczące o ważnej sferze życia na Podlasiu. Po zakończeniu kampanii wyborczej materiały te traktowane są jako śmieci, choć mają wielką wartość dokumentacyjną.

Archiwum Podlaskie chciałoby zgromadzić dokumentację kampanii wyborczej do samorządów wszystkich szczebli, poczynając od wyborów do rad gmin i miast, poprzez wybory burmistrzów i wójtów, rad powiatów po wybory do sejmiku wojewódzkiego. Zwracamy się do komitetów wyborczych, partii i kandydatów, a także do wszystkich uczestników kampanii wyborczej z prośbą o przekazanie dla Archiwum Podlaskiego po 1 egz. wszystkich materiałów wyborczych, zarówno drukowanych, jak i elektronicznych. W ten sposób zachowana będzie dla potomych dokumentacja tego ważnego momentu życia politycznego i społecznego naszego regionu.

Materiały drukowane można:
– przekazać osobiście w Instytucie (Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 14) w każdy piątek w godz. 10-12, kontakt: tel. 501635467, 664187538,
– zostawić w skrzynce pocztowej Instytutu pod adresem: Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 14,
– przesłać pocztą na adres: Podlaski Instytut Naukowy, skr. poczt.26, 17-100 Bielsk Podlaski.
Materiały w formie elektronicznej można przesyłać na adres Instytutu: pninstytut@gmail.com

Archiwum Podlaskie działa w strukturze Podlaskiego Instytutu Naukowego od 2020 roku. Jego funkcjonowanie jest finansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.