Założenia programowe

VI Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Migracje, deportacje, przesiedlenia w historii Podlasia” (w 75. rocznicę akcji „Wisła”)

Centralnym tematem VI Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej będą migracje, deportacje, przesiedlenia w historii Podlasia. Okazją ku temu jest 75. rocznica akcji „Wisła”, która w 1947 r. zmieniła strukturę etniczną i wyznaniową oraz krajobraz kulturowy Południowego Podlasia. Procesy migracyjne odgrywają kluczową rolę w historii, kształtują charakter etniczny oraz przestrzeń kulturową i językową regionu. Miały też fundamentalne znaczenie w przeszłości Podlasia.

Problematyka migracji, deportacji, przesiedleń w historii Podlasia będzie zaprezentowana na konferencji w szerokim spektrum: włączając żywiołowe procesy migracyjne, które miały miejsce na przestrzeni stuleci, przesiedlenia stymulowane lub organizowane przez różne struktury, po deportacje, gdy ludność w sposób zorganizowany była przesiedlana na nowe terytorium decyzją struktur państwowych wbrew własnej woli. Podczas konferencji zostaną ukazane procesy migracyjne oraz ich skutki na Podlasiu w różnych epokach historycznych: poczynając od wczesnego średniowiecza po wydarzenia początku XXI w.

Szczególna uwaga podczas konferencji zostanie poświęcona zagadnieniom związanym z akcją „Wisła”, która latem i jesienią 1947 r. została przeprowadzona przez władze komunistyczne Polski także na Południowym Podlasiu. Ta zbrodnia komunistyczna i jej skutki dla regionu nie zostały jeszcze dostatecznie zbadane. Podczas konferencji zostaną wygłoszone referaty o przebiegu akcji „W” na Południowym Podlasiu, skutkach tej akcji deportacyjnej zarówno dla funkcjonowania języka i kultury ukraińskiej w regionie, jak i dla Kościoła prawosławnego, a także miejsca akcji „Wisła” w pamięci historycznej.

Oczywiście zakres tematyczny Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej pozostanie różnorodny i obejmie problematykę Podlasia w szerokim znaczeniu. Na konferencji zostaną przedstawione referaty, które dotyczą historii, kultury, języka i współczesności społeczności ukraińskiej Podlasia, a także innych zagadnień będących w sferze zainteresowań badawczych ukraińskiego środowiska naukowego Podlasia.