PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia”

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

19 listopada 2021 r.

9.00-9.30     

Uroczyste otwarcie konferencji

Przewodniczący: Grzegorz Kuprianowicz

Wystąpienia oficjalnych gości

9.30-12.15

Sesja I „Gwary ukraińskie Podlasia”

Pawło Hrycenko (Kijów), Gwary podlaskie w ogólnoukraińskiej przestrzeni językowej: próba nowego odczytania

Hryhorij Arkuszyn (Łuck), Grupy tematyczne polonizmów w podlaskich gwarach ukraińskich

Mikołaj Roszczenko (Lublin-Kleszczele), Nasze skarby: rzadkie i zapomniane słowa w podlaskich gwarach ukraińskich

Karolina Chmur (Białystok), Cechy gwar ukraińskich wsi Wólka Polinowska i Dokudów (powiat Biała Podlaska) na podstawie materiałów archiwalnych audycji „Przegląd Ukraiński” TVP Białystok

Jurij Bidnoszyja (Kijów), Wiersze poetów ludowych Północnego Podlasia jako zabytki dialektologiczne – kijowski badacz Jurij Bidnoszyja nie będzie mógł uczestniczyć w konferencji.

Aleksander Kiryluk (Białystok), Słownictwo, zwyczaje i obrzędy agrarne wsi Nowokornino

Jerzy Plewa (Kuraszewo), Podlaska leksyka związana z drewnianym wozem konnym, tzw. „żeleźniakiem”

Łukasz Hajduczenia (Warszawa), Tryptyk Jabłeczyński – zapomniane dziedzictwo prawosławnej muzyki liturgicznej Podlasia (referat przeniesiony z sesji V)

Dyskusja

13.15-15.30  

Sesja ІІ „Toponimia i antroponimia Podlasia”

Michał Sajewicz (Lublin), Popularne nazwiska mieszkańców powiatu hajnowskiego na początku XXI wieku

Feliks Czyżewski (Lublin), Mikrotoponimy na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim jako źródło wiedzy o archaizmach leksykalnych (współreferent Anna Mikiciuk)

Ludmiła Łabowicz (Białystok), Formy imienne z sufiksem -ko na bazie materiału terenowego z parafii Klejniki і Czyże

Bazyli Krupicz (Białystok), Nazwy uroczysk wsi Dobrowoda

Mirosław Stepaniuk (Puchły), Toponimia jako podstawa rekonstrukcji środowiska przyrodniczego na wybranych przykładach z regionu Puszczy Białowieskiej – referat zostanie wygłoszony w sobotę 20 listopada 2021 r. ok. godz. 9.30 (przed rozpoczęciem sesji IV)

Jan Łobuziński (Kuraszewo), Przezwiska i przydomki mieszkańców Klejnik

Dyskusja

15.30-15.45

Prezentacja koncepcji Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”

Prezentacja: Ludmiła Łabowicz, Grzegorz Kuprianowicz

16.15-18.30

Sesja III „Język ukraiński w przestrzeni publicznej Podlasia”

Jurij Hawryluk (Bielsk Podlaski), Kwestie językowe w południowej części guberni grodzieńskiej w drugiej połowie XIX wieku

Grzegorz Kuprianowicz (Lublin – Bielsk Podlaski), Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych – model funkcjonowania języka

Andrzej Jekaterynczuk (Lublin-Knorydy), Język jako element tożsamości ukraińskiej i białoruskiej mniejszości narodowej na Podlasiu. Analiza aktywności liderów mniejszości w sieciach społecznościowych podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Rafał Dydycz (Sarnaki), „Ridne Słowo” – początki prasy ukraińskiej na terenie Podlasia

Lubow Frolak (Lublin), Ukraiński język literacki na Północnym Podlasiu – problemy i perspektywy badań

Dyskusja

18.30-19.00

Prezentacja opowiadań ukraińską gwarą podlaską Wasi Platoniszyna (Bazylego Poskrobki) Tak rozkazuwali (Białystok 2021)

Rozmowa o książce Ludmiły Łabowicz i Jerzego Plewy

Dyskusja

20 listopada 2021 р. (sobota)

9.00-9.30

Prezentacja monografii Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim, pod red. Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak (Warszawa 2020)

Z udziałem redaktora monografii Dariusza Krasnodębskiego, moderator: Jurij Hawryluk

9.30-12.00 

Mirosław Stepaniuk (Puchły), Toponimia jako podstawa rekonstrukcji środowiska przyrodniczego na wybranych przykładach z regionu Puszczy Białowieskiej (referat przeniesiony z sesji II)

Sesja IV „Kontakty międzydialektalne i międzyjęzykowe oraz twórczość literacka”

Dorota Krystyna Rembiszewska, Janusz Siatkowski (Warszawa), Niewist(k)a i kinuć – formy rodzime czy pożyczki ukraińskie?

Iryna Drużuk (Łuck), Cechy fonetyczne gwar podlaskich i wołyńsko-poleskich

Zoriana Maciuk (Łuck), Frazeologiczna geolingwistyka frazeologii zachodniopoleskiej – Zoriana Maciuk nie weźmie udziału w konferencji

Wiktor Misijuk (Brześć), Język aktu fundacji cerkwi w Wołczynie

Alicja Pihan-Kijasowa (Poznań), Ukraińszczyzna jako tworzywo dzieła literackiego polskich pisarzy kresowych

Wiktor Jaruczyk (Łuck), Cechy literatury ukraińskiej Północnego Podlasia w okresie postmodernizmu

Dyskusja

12.00-12.15

Prezentacja koncepcji, działalności i zasobów Archiwum Podlaskiego

Prezentacja: Grzegorz Kuprianowicz

13.15-16.15  

Sesja V „Historia i kultura Podlasia”

Dariusz Krasnodębski (Warszawa), Gród w Surażu na tle sieci grodowej międzyrzecza Bugu i górnej Narwi w okresie od XI do XIV wieku

Łukasz Hajduczenia (Warszawa), Tryptyk Jabłeczyński – zapomniane dziedzictwo prawosławnej muzyki liturgicznej Podlasia – referat zostanie wygłoszony w piątek 19 listopada 2021 r. na zakończenie sesji I (ok. godz. 11.45)

Chwedur Racyk (Motol), Transformacja tradycji stawiania krzyży przydrożnych i nagrobnych w mikroregionie motolskim

Witalis Michalczuk (Warszawa-Brześć), Odnaleziona Kamieniecka ikona Bogarodzicy

Janusz Danieluk (Białystok), Towarzystwa włościańskie w byłym ujeździe bielskim w latach: 1882-1915 (geneza, struktura narodowościowa, funkcjonowanie)

Marek Martynowicz (Dasze), Szkolnictwo przełomu XIX/XX wieku we wsi Dasze i okolicy

Iryna Hryń (Lwów), Życie przesiedleńców z Chełmszczyzny i Południowego Podlasia po deportacji lat 1944-1946

ks. Andrzej Konachowicz (Lublin), Miejsca pracy duszpasterskiej duchownych prawosławnych pochodzących z Kleszczel w XX-XXI wieku

Dyskusja

16.15-16.45

Uroczyste zamknięcie konferencji

Przewodniczący: Grzegorz Kuprianowicz

Wystąpienia oficjalnych gości

Koncert grupy wokalnej Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” (kierownik: Elżbieta Tomczuk)