O Archiwum Podlaskim

W strukturze Podlaskiego Instytutu Naukowego działa Archiwum Podlaskie. Jest to jedno z archiwów społecznych, które licznie powstają obecnie z inicjatywy organizacji pozarządowych. Zadaniem Archiwum Podlaskiego jest systematyczna dokumentacja współczesności i przeszłości społeczności ukraińskiej Podlasia: gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie, opracowywanie, digitalizacja materiałów archiwalnych (dokumentów, fotografii, nagrań audio i wideo) i dokumentów życia społecznego, zarówno materialnych, jak też elektronicznych, będących świadectwem funkcjonowania społeczności ukraińskiej Podlasia w przeszłości i współcześnie. Są to: wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna i statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe, dokumenty elektroniczne oraz inna dokumentacja, bez względu na sposób jej wytworzenia, mająca znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej o współczesności i przeszłości społeczności ukraińskiej Podlasia, struktur organizacyjnych tworzonych przez nią lub mających wpływ na jej funkcjonowanie (społecznych, gospodarczych, wyznaniowych i innych), o rozwoju życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego, o rozwoju nauki, kultury i sztuki na Podlasiu, powstała w przeszłości i powstająca współcześnie.

Archiwum Podlaskie rozpoczęło działalność od stycznia 2020 r. W ciągu 2020 r. rozpoczęto wypracowanie modelu jego funkcjonowania, tworzenie podstaw materialnych istnienia Archiwum Podlaskiego, opracowanie systemu gromadzenia i przechowywania materiałów.

Do Archiwum Podlaskiego przekazano już część spuścizny dra Bogdana Martyniuka, zmarłego w 2018 r. Był on znanym działaczem ukraińskim, prowadzącym szeroką działalność przede wszystkim na rzecz opieki nad zabytkami sztuki cerkiewnej, a także jej popularyzacji wśród dzieci i młodzieży. Przekazana dla Archiwum część spuścizny B. Martyniuka jest niezwykle różnorodna i zawiera listy, kartki pocztowe, klisze fotograficzne, slajdy, zdjęcia, dokumenty osobiste, notatki, artykuły, odznaczenia. Do archiwum przekazano też jako element spuścizny B. Martyniuka plansze trzech wystaw, organizowanych przez kierowaną przez niego Społeczną Komisję Opieki nad Zabytkami przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami.

W ramach działalności Archiwum podjęto też działania mające na celu gromadzenie w zasobach materiałów dokumentujących aktywność społeczności ukraińskiej Podlasia oraz członków społeczności ukraińskiej pochodzących z Podlasia, działalność organizacji ukraińskich regionu, a także innych podmiotów, których działania są istotne dla społeczności ukraińskiej Podlasia. Są to w pierwszej kolejności dokumenty życia społecznego (plakaty, zaproszenia, ulotki, broszurki, publikacje drugiego obiegu).

Materiały pozyskane do archiwum są sukcesywnie segregowane, porządkowane, ewidencjonowane i opracowywane. Jednocześnie są one zabezpieczane prze zniszczeniem.

Stopniowo gromadzone są również materiały elektroniczne dokumentujące życie społeczności ukraińskiej Podlasia (zapisy wideo ważnych wydarzeń, fotografie, materiały graficzne).

Po opracowaniu części materiałów, zgromadzonych już w Archiwum, planowane jest stworzenie możliwości korzystania z zasobów Archiwum Podlaskiego dla osób zainteresowanych.

Archiwum Podlaskie przyjmuje do swych zbiorów różnorodne materiały dotyczące współczesności i przeszłości Podlasia: spuścizny, dokumenty z archiwów rodzinnych, dokumenty życia społecznego.

Archiwum Podlaskie działa w ramach zadania realizowanego dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Archiwista: dr Grzegorz Kuprianowicz.

Archiwum Podlaskie znajduje się pod adresem: Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 11B.