Koncepcja

Celem Podlaskich Ukraińskich Konferencji Naukowych jest intensyfikacja badań nad dziejami i kulturą oraz współczesnością społeczności ukraińskiej Podlasia, a także stworzenie miejsca dla prezentacji i popularyzacji wyników badań naukowych ukraińskiego środowiska naukowego regionu oraz innych badaczy zainteresowanych problematyką Podlasia. Pierwsza Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa odbyła się jesienią 2017 r., kolejne w następnych latach w połowie listopada. Przeprowadzone konferencje pokazały potrzebę organizacji podobnych przedsięwzięć naukowych na Podlasiu.

Badania nad dziejami i kulturą oraz współczesnością społeczności ukraińskiej Podlasia mają kluczowe znaczenie dla poznania i zachowania spuścizny kulturowej regionu oraz kształtowania tożsamości narodowej i regionalnej jego mieszkańców. Niezbędne dla kształtowania i zachowania tożsamości jest również stworzenie forum prezentacji badań naukowych oraz integrowanie i rozwój ukraińskiego środowiska naukowego Podlasia.

Zakres tematyczny Podlaskich Ukraińskich Konferencji Naukowych pozostaje różnorodny i obejmuje problematykę Podlasia w szerokim znaczeniu. Jest to przede wszystkim: historia, język, kultura i współczesność społeczności ukraińskiej Podlasia oraz innych społeczności regionu, a także ich wzajemne kontakty. Tematyka konferencji obejmuje również inne kwestie wpływające na sytuację społeczności ukraińskiej Podlasia (np. uwarunkowania prawne, ekonomiczne, geograficzne, przyrodnicze, socjologiczne), problematykę sąsiednich regionów zamieszkałych przez Ukraińców (w szczególności Ziemi Brzeskiej i Chełmszczyzny) czy doświadczenia innych społeczności mniejszościowych, a także kwestie dotyczące funkcjonowania mniejszości narodowych w Polsce i innych krajach. W formule konferencji mieszczą się także pozostałe zagadnienia będące w sferze zainteresowań badawczych ukraińskiego środowiska naukowego Podlasia.

Podlaskie Ukraińskie Konferencje Naukowe mają charakter interdyscyplinarny. Mogą być na nich wygłaszane referaty z różnych dziedzin nauki, przede wszystkim historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, socjologii, historii Kościoła, geografii, demografii, folklorystyki, kulturoznawstwa, muzykoznawstwa, nauk prawnych (w szczególności w zakresie ochrony praw mniejszości), ale także z innych dziedzin.