Dziś, 12 sierpnia 2023 r., przypada 90. rocznica narodzin Petra Kuprysia, filologa, poety i tłumacza z Południowego Podlasia. Warto wspomnieć o tej postaci, która zapisała się na kartach polsko-ukraińskich stosunków literackich oraz historii literatury ukraińskiej.

Petro Kupryś urodził się 12 sierpnia 1933 r. w Kostomłotach niedaleko Kodnia, w powiecie Biała Podlaska. Dzieciństwo spędził we wsi Strumiwka koło Łucka, ale w 1957 r. rodzina wróciła do Kostomłotów.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej, studiował filologię rosyjską na uniwersytecie, pracował jako nauczyciel. W 1966 roku przeniósł się do Lublina, gdzie wykładał język rosyjski na Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie.

Od 1957 r. pisał wiersze w języku ukraińskim i polskim.

Piotr Kupryś

* * *

Знов зі сходу вітер віє,

Гілля дерев гне.

З далекого краю вісті

Він до мене шле.

Знов доносить мені вітер,

Рідні слова мчить.

Від їх теплого привіту

Серце аж тремтить.

Довго віє, не вгаває

Вітер й на схід зве,

Немов знає, прочуває,

Як мені тут зле,

Як мене туга з’їдає,

Як тяжко терплю,

До рідного свого краю

Сумні мрії шлю…

10 października 1957 r.

Piotr Kupryś jest autorem pierwszego i jedynego pełnego tłumaczenia na język polski wszystkich utworów poetyckich Tarasa Szewczenki: Taras Szewczenko, «Kobziarz», w tłumaczeniu Piotra Kuprysia, Lublin 2008 (wydanie z oryginałem: Тарас Шевченко, „Кобзар. Kobziarz”, переклад Петро Купрись, Lublin, 2012; również: Тарас Шевченко, „Лірика. Liryka”, переклад Петро Купрись, Lublin, 2013).

Przetłumaczył też w całości „Eneidę” Iwana Kotlarewskiego: Iwan Kotlarewski, „Eneida”, tłumaczenie Piotr Kupryś, Lublin, 2008 (wydanie z oryginałem:  „Енеїдa. Eneida”, Lublin 2013).

Publikował w „Kalendarzu Ukraińskim”, polskich czasopismach „Kamena” i „Sztandar Ludu” (Lublin).

Wiersze własne i przekłady innych autorów: „Poezje i przekłady”, Lublin 2010 (wyd. II: ” Поезії та переклади. Poezje i przekłady”, Lublin 2012).

Między innymi o tłumaczeniu poematu Tarasa Szewczenki „Kaukaz” Piotra Kuprysia można przeczytać na stronie ukraińskiego czasopisma „Nad Buhom i Narwoju”:

Piotr Kupryś spędził większość swojego życia w Lublinie. Zmarł 17 listopada 2002 roku w Lublinie i został pochowany na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej w tym mieście.

W lipcu 2023 r. biblioteka Podlaskiego Instytutu Naukowego wzbogaciła się interesujące publikacje Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia. Są wśród nich: ksiażki Podlaskie potrawy z pieca chlebowegoZielnik dobrowodzki oraz tradycyjne kalendarz Stowarzyszenbia na 2023 r. z motywami tradycyjnej kultury kulinarnej Podlasia. Dla biblioteki PIN przekazane zostały także książki: Joanny Sapieżyńskiej Witowo obraz minionego wieku oraz Grzegorza Hoduna Sad tradycyjny Poradnik sadowniczy.

Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia prowadzi różnorodne działania służące zachowaniu i popularyzacji kultury tradycyjnej Podlasia. Informacje o działalności stowarzyszenia są dostępne na stronie internetowej:

https://podlasie.org

Dziękujemy dla dra Mirosława Stepaniuka za dary dla naszej biblioteki.

Biblioteka Podlaskiego Instytutu Naukowego liczy już ponad tysiąc publikacji. Jej funkcjonowanie jest finansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kontynuujemy publikację utworów laureatów Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”, organizowanego przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia. Ma to na celu promocję twórczości literackiej tworzonej gwarami ukraińskimi Podlasia, popularyzację konkursu oraz dotarcie do szerokiego grona odbiorców z literaturą pisaną „po swojomu”.

Przedstawiamy wiersz Agnieszki Daniluk „Ne howoru po swojomu”. Został on nagrodzony trzecim miejscem w kategorii „poezja” Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”.

******

Wiersz jest dostępny pod linkiem:

*******

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, co stworzyło warunki do zorganizowania go przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

Otwarto możliwość zgłoszeń na VII Podlaską Ukraińską Konferencję Naukową „Rola miast w dziejach Podlasia” (w 500-lecie nadania praw miejskich Kleszczelom), która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2023 r. w Bielsku Podlaskim oraz Kleszczelach.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu lub komunikatu na konferencji prosimy o wypełnienie zgłoszenia do 10 września 2023 r. Formularz elektronicznego zgłoszenia do udziału w konferencji jest dostępny pod linkiem:

https://forms.gle/6CtTHK53kquuRibx9

Centralnym tematem VII Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej będzie rola miast w dziejach Podlasia. Okazją ku temu jest 500-lecie nadania praw miejskich Kleszczelom. Podlaskie miasta odgrywają szczególną rolę w historii, stając się nie tylko regionalnymi ośrodkami administracyjnymi, politycznymi czy religijnymi, dźwignią rozwoju gospodarczego i wymiany towarowej, ale także miejscami, które odgrywały i wciąż odgrywają ważną rolę w rozwoju i zachowaniu kultury i oświaty, to właśnie tam powstają ośrodki intelektualne i rodzą się nowe idee. Miasta były i pozostają miejscem spotkania różnych etnosów, religii, kultur, języków i tradycji, w naturalny sposób nabierając wielokulturowego charakteru. Jednak – w warunkach dominacji kulturowej jednej z kultur – właśnie w miastach odbywają się przyspieszone procesy asymilacyjne oraz, nierzadko, marginalizacja kultury i języka ludności autochtonicznej.

Organizatorzy zachęcają, aby problematyka roli miast w dziejach Podlasia została zaprezentowana na konferencji w szerokim spektrum: historia kształtowania się sieci grodów w średniowieczu, powstawanie miast w epoce nowożytnej, wpływ przynależności państwowo-politycznej na rozwój miast, struktura etniczno-wyznaniowa miast, procesy demograficzne. Mamy nadzieję, że podczas konferencji zostaną omówione procesy gospodarcze, kulturowe i społeczne w podlaskich ośrodkach miejskich w przeszłości i w czasach współczesnych. Ważnym aspektem, który chcielibyśmy poruszyć, jest kwestia współistnienia w przestrzeni miast różnych kultur, języków, wyznań, religii, czyli wielokulturowość. Ważne miejscem na konferencji zajmie problematyka funkcjonowania w miastach Podlasia etnosu ukraińskiego w relacjach z innymi etnosami regionu w ujęciu kulturologicznym, językoznawczym, socjologicznym i ekonomicznym.

Szczególna uwaga podczas konferencji zostanie poświęcona przeszłości i współczesności Kleszczel, które w tym roku obchodzą 500-lecie nadania praw miejskich. Półtysiącletnia historia tego podlaskiego miasta jest przykładem funkcjonowania wieloetnicznej i wielowyznaniowej społeczności miejskiej w różnych epokach historycznych i w ramach różnych organizmów politycznych. Cechą charakterystyczną historii Kleszczel jest to, że etnos ukraiński przez wieki zachował tu swój język i tradycję, a miasto odegrało ważną rolę w historii ukraińskiego życia kulturalnego i kształtowaniu się współczesnej tożsamości ukraińskiej na Podlasiu. Organizatorzy pragną, by na konferencji zostały zaprezentowane różne wymiary historii i współczesności Kleszczel oraz okolicznych miejscowości z perspektywy socjologicznej, kulturologicznej, etnograficznej, językoznawczej, ekonomicznej i demograficznej.

Zakres tematyczny Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej tradycyjnie pozostanie różnorodny i obejmie problematykę Podlasia w szerokim znaczeniu. Stąd podczas konferencji mogą zostać zaprezentowane referaty, które dotyczą kwestii nie związanych z jej głównym tematem, ale dotyczą historii, kultury, języka i współczesności ludności ukraińskiej Podlasia oraz innych etnosów regionu, a także ich wzajemnych kontaktów. Do udziału w konferencji zapraszamy również osoby, badające kwestie mające wpływ na sytuację etnosu ukraińskiego Podlasia (np. uwarunkowania prawne, ekonomiczne, geograficzne, przyrodnicze i socjologiczne), problematykę sąsiednich regionów zamieszkałych przez Ukraińców (w szczególności Ziemi Brzeskiej i Chełmszczyzny), a także funkcjonowanie mniejszości narodowych w Polsce i w innych krajach. Formuła konferencji otwarta jest także na inne zagadnienia będące w sferze zainteresowań badawczych ukraińskiego środowiska naukowego Podlasia.

Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa ma charakter interdyscyplinarny. Mogą być na niej wygłaszane referaty z różnych dziedzin nauki, przede wszystkim z historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, socjologii, historii Kościoła, geografii, demografii, folklorystyki, kulturoznawstwa, muzykoznawstwa, historii sztuki, nauk prawnych (w szczególności w zakresie ochrony praw mniejszości), ale także z innych dziedzin.

Sesje konferencji będą poświęcone określonej problematyce lub pokrewnym dyscyplinom nauki. Planujemy, by podczas konferencji poruszone zostały różnorodne tematy, które staną się podstawą do formowania sesji konferencyjnych:

„Kształtowanie się i rozwój miast na Podlasiu od średniowiecza po XXI wiek”

„Podlaskie miasta wobec współczesnych wyzwań wielokulturowości”

„Historia Kleszczel i Ziemi Kleszczelowskiej”

„Kleszczelowskie biografie”

„Kultura, język, tradycje Kleszczel i Ziemi Kleszczelowskiej”

„Współczesność Kleszczel i Ziemi Kleszczelowskiej”

„Historia i kultura Podlasia”

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału na sesje Komitet Organizacyjny podejmie po otrzymaniu zgłoszeń na konferencję.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego: www.pninstytut.org/pl/pukn/vii-pukn

Konferencja odbędzie się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dzięki wsparciu innych instytucji i osób.

1 sierpnia 2023 roku w Bielsku Podlaskim odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Kapituły Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej. W skład Kapituły Nagrody wchodzą osoby wskazane przez zarządy podmiotów, które ustanowiły Nagrodę, czyli Podlaskiego Instytutu Naukowego oraz Związku Ukraińców Podlasia: dr Andrzej Artemiuk, Łukasz Badowiec, dr Andrzej Jekaterynczuk, dr Grzegorz Kuprianowicz.

Celem Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej jest promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia poprzez uhonorowanie i nagrodzenie osób, które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu, badaniu i rozwoju kultury i języka ukraińskiego Podlasia. Nagroda została ustanowiona w ubiegłym roku przez Podlaski Instytut Naukowy oraz Związek Ukraińców Podlasia. W 2023 r. Podlaska Nagroda Naukowo-Literacka zostanie przyznana po raz drugi.

Na drugim posiedzeniu Kapituła podjęła wstępne decyzje dotyczące kandydatów na laureatów Nagrody w poszczególnych kategoriach: Twórczość literacka, Działalność naukowa, Działalność popularnonaukowa, Twórczość publicystyczna. Ustalono, że trzecie posiedzenie Kapituły Nagrody odbędzie się 12 września 2023 r. Na tym posiedzeniu Kapituły odbędzie się głosowanie i ostateczna decyzja Kapituły o przyznaniu Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za rok 2023. Po posiedzeniu odbędzie się konferencja prasowa, na której przedstawicielom mediów zostanie zaprezentowani laureaci Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za rok 2023.

Ogłoszenie laureatów i uroczyste wręczenie Nagród za 2023 rok odbędzie się jesienią br. Informacje o nagrodzie oraz procesie jej przyznawania dostępne są na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego w Aktualnościach oraz w zakładce:

Ustanowienie i przyznawanie Nagrody jest jednym z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Kontynuujemy publikację utworów laureatów Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”, organizowanego przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia. Ma to na celu promocję twórczości literackiej tworzonej gwarami ukraińskimi Podlasia, popularyzację konkursu oraz dotarcie do szerokiego grona odbiorców z literaturą pisaną „po swojomu”.

Przedstawiamy wybrane wiersze Sławomira Kulika. Cykl został nagrodzony trzecim miejscem w kategorii „poezja” Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”.

******

Wiersze są dostępne pod linkiem:

*******

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, co stworzyło warunki do zorganizowania go przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.